Sáng 29/3, tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh lý do thông qua nghị quyết trên do thực trạng biên chế viên chức giáo dục của TP Hà Nội vẫn thiếu.

Năm học 2023- 2024, căn cứ quy hoạch mạng lưới trường học, đã có 33 trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội được thành lập mới và đưa vào hoạt động tại các quận, huyện, thị xã với quy mô 554 lớp học và 19.350 học sinh.

Trong khi đó, số biên chế sự nghiệp giáo dục thiếu so với định mức do Bộ GD&ĐT quy định là 16.004 người.

Năm học 2023-2024, TP Hà Nội đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục, Ban Tổ chức Trung ương quyết định thông báo bổ sung 2.648 biên chế (đạt 16,54% so với số viên chức còn thiếu, đạt 29,62% so với số thành phố đề nghị bổ sung).

Trên cơ sở nội dung trình của UBND TP, HĐND TP Hà Nội thống nhất điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2024.

Tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước là 116.185 biên chế, trong đó bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của HĐND TP là 113.537 biên chế; bổ sung 2.648 biên chế theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTƯ ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của TP năm 2024.

HĐND TP cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện, thị xã.

Trong đó, biên chế viên chức các trường THPT là 447 chỉ tiêu; biên chế viên chức các trường THCS là 1.033; biên chế viên chức các trường tiểu học 977; biên chế viên chức các trường mầm non 191.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục theo đúng Nghị quyết của HĐND TP, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch.

Thực hiện việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao; chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học.

Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TƯ ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Biên chế được giao bổ sung được thực hiện từ tháng 1/2024.

Hải Hà