UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất về chủ trương mức dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 3 (bổ sung) năm 2022 cho 35 đối tượng theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng kinh phí 8.313.770.000 đồng (từ nguồn cải cách tiền lương còn dư tại các địa phương 8.069.027.000 đồng; nguồn cải cách tiền lương ngân sách cấp tỉnh 244.743.000 đồng) theo nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2691/STC-QLNS ngày 20/9/2022.

Sở Tài chính thông báo, hướng dẫn, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có đối tượng tinh giản biên chế để tổ chức chi trả theo quy định; đồng thời, tổng hợp, báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có đối tượng tinh giản biên chế chịu trách nhiệm thẩm định lại kinh phí trước khi chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng theo đúng quy định, đồng thời kết thúc đợt chi trả, có trách nhiệm báo cáo quyết toán ngay về Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

Ngân Nga