Chiều nay (12/9), tại Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022-2023.

HĐND TP quyết nghị điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp TP Hà Nội năm 2022, cụ thể: Tổng biên chế là 116.420, bao gồm số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND TP là 114.059; bổ sung 2.361 biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn 3887/BNV-TCBC ngày 12/8/2022 của Bộ Nội vụ.

Cùng với đó, giao bổ sung 2.361 biên chế giáo viên năm học 2022-2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND quận, huyện, thị xã, gồm: Giáo viên THPT 452 biên chế, giáo viên THCS 1.309 biên chế, giáo viên tiểu học 600 biên chế.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế giáo viên theo đúng Nghị quyết của HĐND TP, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch; thực hiện quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao.

Đồng thời, giao UBND TP chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học; có giải pháp nâng cao mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập. Biên chế dược giao bổ sung thực hiện từ tháng 9/2022.

Trước đó, trình bày tờ trình của UBND TP Hà Nội về nội dung này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà cho hay, về đề xuất phân bổ biên chế, thực trạng biên chế viên chức giáo dục của TP Hà Nội cho thấy, năm học 2021-2022, tổng số viên chức ngành Giáo dục của TP còn thiếu so với định mức cần do Bộ GD&DT quy định là 7.134 biên chế.

Năm học 2022-2023, do thành lập trường mới, tăng lớp, tăng học sinh, số viên chức ngành Giáo dục còn thiếu so với định mức là 3.131.

Như vậy năm học 2022-2023, TP thiếu 10.265 biên chế viên chức, trong đó số giáo viên thiếu của bậc tiểu học là 3.436 người, bậc THCS là 3.135 người và bậc THPT là 1.311 người.

Tổng số viên chức giáo viên được bổ sung là 2.361 biên chế, gồm giáo viên tiểu học 600 người, giáo viên THCS 1.309 người và giáo viên THPT 452 người.

Trên cơ sở số biên chế giáo viên được bổ sung đối với từng bậc học theo Quyết định 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBND TP thực hiện bổ sung biên chế giáo viên theo quy định hiện hành.

Số lượng giáo viên được giao bổ sung trên cơ sở số lượng giáo viên bậc tiểu học, THCS và cơ cấu giáo viên bộ môn còn thiếu so với quy định của Bộ GD&ĐT.

Trước mắt, ưu tiên cho các địa phương thiếu nhiều giáo viên để cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy học kỳ 1 của năm học 2022-2023.

Sau khi được HĐND TP phê duyệt, UBND TP sẽ phân bổ 2.361 biên chế trên cho các quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị sử dụng số biên chế được giao bổ sung một cách hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo có số dư biên chế viên chức để thực hiện mục tiêu tinh giản 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong giai đoạn 2022-2026 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Hải Hà