Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo quy định./.

Hợp Nhất