Tinh thần trên được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang quán triệt tại phiên họp thứ ba của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/2.

Cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.700 quy định kinh doanh

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, dù mới được thành lập, Tổ Công tác đã phát huy vai trò và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, Tổ Công tác đã tiếp nhận và chỉ đạo các bộ, cơ quan xử lý 130 phản ánh, kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Các bộ, cơ quan đã xử lý, phản hồi 116 phản ánh, kiến nghị trong năm 2023, đạt tỷ lệ 89,3%.

Hội đồng Tư vấn cũng được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ, thực chất, hiệu quả.

Năm 2023, Hội đồng Tư vấn đã tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính báo cáo Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ.

Cũng theo báo cáo, đến nay hơn 2.700 quy định kinh doanh và 561 thủ tục hành chính theo 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ được cắt giảm, đơn giản hóa; 156/699 thủ tục hành chính được phân cấp giải quyết.

Cạnh đó, đã có hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành là 28,59%, tăng 11% so với năm 2022, còn địa phương là 39,48%, tăng 31,44% so với năm 2022…

Phải xử lý vướng mắc TTHC hết sức có trách nhiệm

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Tổ công tác và Hội đồng tư vấn về những kết quả đã đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng lưu ý còn nhiều việc phải làm, còn nhiều việc rất khó nên phải tiếp tục nỗ lực, thay đổi cách nghĩ, cách làm.

“Nếu không tiếp tục cải cách, việc sẽ không thông, không chạy, chúng ta sẽ thua, sẽ thất bại”, theo Phó Thủ tướng.

Theo ông, hiện còn những quy định không phù hợp với trình độ phát triển của đất nước; còn có sự “chông chênh” giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định; giữa các cơ quan Trung ương với nhau; giữa cơ quan Trung ương với địa phương; thậm chí giữa các địa phương.

Cạnh đó là tình trạng đùn đẩy trách nhiệm có nguyên nhân từ thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Một số việc xử lý chưa hiệu quả do mới chỉ dừng lại ở mức độ “ghi nhận” phản ánh, kiến nghị khi đi họp…

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, thủ tục hành chính trong những lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo…, phải cố gắng coi đây là cơ hội thay vì than khó. Bởi than khó, chắc chắn sẽ thất bại, chứ chưa nói đến phát triển.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên của Tổ công tác tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận bằng nhiều hình thức, bao gồm cả đối thoại trực tiếp và xử lý thông tin, phản ánh vướng mắc TTHC hết sức có trách nhiệm.

Với Hội đồng tư vấn, ông mong muốn các thành viên chia sẻ thông tin, hiến kế kịp thời, rõ ràng với Tổ công tác.

Phó Thủ tướng cũng quán triệt tinh thần nhiệm vụ của bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó chủ động xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổ công tác để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định số 1682 ngày 26/12/2023 kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm chủ tịch.

Hội đồng có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực Hội đồng; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) là cơ quan giúp việc của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồng.

Hội đồng có 4 ban công tác gồm: Ban Cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (Ban I) do Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam làm Trưởng ban; Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (Ban II) do Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm Trưởng ban; Ban Thư ký (Ban III) do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban; và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) do Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin làm Trưởng ban. 

Hương Giang