UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TN&MT, bảo đảm năng lực chuyên môn, đạo đức tác phong, kỹ năng nghề nghiệp trong thực thi công vụ, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thanh, kiểm tra.

Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan truyền thông về tình trạng ô nhiễm môi trường; có phương án công khai biện pháp bảo vệ môi trường đối với các dự án (DA) trọng điểm, có nguy cơ ô nhiễm cao, DA ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sinh hoạt của người dân nhằm phát huy vai trò giám sát của người dân, xã hội, báo chí trong công tác bảo vệ môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cần phải được tăng cường, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; chỉ đạo các cơ quan chức năng của Sở TN&MT tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất để xử lý phản ánh của nhân dân và các cơ quan truyền thông hoặc báo cáo tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các đơn vị gây ô nhiễm môi trường theo thẩm quyền.

Thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đề xuất phương án xử lý, báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, TP và Công an tỉnh trong kiểm tra, thanh tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong các hoạt động tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường; chỉ đạo Phòng Cảnh sát môi trường cử lực lượng trinh sát thu thập thông tin, lập thủ tục kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đơn vị không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Trường hợp vụ việc nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, TP phối hợp với Sở TN&MT, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong thực hiện phê duyệt, xác nhận các biện pháp bảo vệ môi trường với các đơn vị theo quy định của pháp luật và trong kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất theo quy định.

Rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tổ chức kiểm tra xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Sở TN&MT, UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định...

N. P