Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1435/UBND-CNXD ngày 21/4/2023 về việc tăng cường chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ nguồn nước; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt là trong mùa mưa lũ 2024.

Trong đó, triển khai các giải pháp cụ thể để xử lý hiệu quả đối với vi phạm về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi (xây dựng nhà ở, nhà tạm, nhà xưởng, kho tàng, lều lán, xây tường bao, phá hoại, san lấp hoặc làm mất công năng sử dụng công trình thủy lợi…).

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp bảo đảm chất lượng nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp; quản lý chặt chẽ các nguồn xả thải vào công trình thủy lợi.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hồ chứa nước thủy lợi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3721/UBND-CNXD ngày 25/9/2023; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh đối với các nhiệm vụ phát sinh.

Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định; có văn bản hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ thể có liên quan (UBND cấp huyện, cấp xã; đơn vị quản lý, khai thác…) trong quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND tỉnh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo tăng thời lượng phát sóng, các tin, bài tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong công trình thủy lợi, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, làm tốt công tác quản lý việc xả thải và thu gom chất thải trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình xã hội hóa có hiệu quả.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu UBND các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thủy lợi trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về thủy lợi; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đảm bảo ngăn chặn không để phát sinh mới và xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng; kiên quyết xử lý, tổ chức cưỡng chế các hành vi vi phạm, nhất là các vụ vi phạm mới phát sinh gây mất an toàn hồ, đập....

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về kết quả thực hiện trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục giao trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi.

Nam Dũng