Trong đó, có nhiều nội dung giám sát quan trọng, như: Việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ của chính quyền các cấp và đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám sát trực tiếp việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh tồn đọng kéo dài ở một số địa phương; giám sát cải cách thủ tục hành chính tại một số sở, ngành.

Ở cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch công tác giám sát và đã thực hiện hàng trăm cuộc giám sát trên các lĩnh vực xã hội và kiến nghị những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

MTTQ các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp tham gia giám sát với các cơ quan, tổ chức ở địa phương; xây dựng kế hoạch chủ trì tổ chức giám sát với các nội dung giám sát chủ yếu về thực hiện các cơ chế, chính sách về sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách cho cho đối tượng chính sách xã hội, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư ở cơ sở …

Chỉ riêng việc xây dựng nông thôn mới, thông qua hoạt động giám sát cho thấy, hầu hết các phong trào, cuộc vận động triển khai trong nhân dân đều được đánh giá cao về vai trò tự quản, tính sáng tạo của các thành viên trong tổ nói riêng và của nhân dân các khu dân cư nói chung tham gia tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

Quá trình triển khai, mọi công việc đều công khai, minh bạch, có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân nên đã bảo đảm được các mục tiêu: Tự nguyện, tự giác, tự quản, tự chịu trách nhiệm, góp phần làm thay đổi khá rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của người dân tham gia nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào chung.

Với cấp xã, năng lực hoạt động và tổ chức thực hiện công tác giám sát của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cũng đã được cải thiện tích cực khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã tham gia thực hiện và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục các cuộc giám sát góp phần vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện cơ chế, chính sách và quy định đối với các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, địa phương cũng tăng cường vai trò giám sát toàn dân trong công tác giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư bảo đảm quyền lợi của nhân dân; tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; việc thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công.

Việc thực hiện công tác giám sát từng bước nền nếp, có sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, góp phần giúp cho các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước được tổ chức thực thi đầy đủ, đạt hiệu quả.
Chính Bình