Theo Sở TNMT, hiện nay, danh mục thủ tục hành chính về đất đai và các dịch vụ sự nghiệp công về đất đai đã được xây dựng và phê duyệt theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Đồng thời, rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quá trình giải quyết nhằm mục tiêu tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiêp đối với ngành TNMT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Sở TNMT nhận được môt số đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại… liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc tại một số chi nhánh VPĐKĐĐ cấp huyện, thành phố còn chậm, thực hiện chưa nghiêm túc, không tuân thủ thời gian dẫn đến trễ hạn hồ sơ ngày càng gia tăng; hợp đồng dịch vụ đo đạc không thể hiện ngày đo, ngày nhận kết quả; hồ sơ đo đạc trễ hạn kéo dài; môt vị trí đo đạc yêu cầu đóng tiền nhiều lần; thái độnhân viên tiếp nhân hợp đồng đo đạc và nhân viên thực hiên đo đạc hách dịch, cửa quyền… làm ảnh hưởng đến uy tín, mức độ hài lòng thấp đối với Sở TNMT.

Do đó, Sở TNMT yêu cầu nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại VPĐKĐĐ tỉnh và chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính và hợp đồng dịch vụ đo đạc khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất không được tự ý yêu cầu người dân, doanh nghiệp sử dụng đất phải đo đạc lại đất trái với các quy định khi làm thủ tục đất đai; công khai cụ thể từng trường hợp phải thực hiện việc trích đo, trích lục… và niêm yết đơn giá đo đạc và thời gian thực hiện tại trụ sở đơn vị (lưu ý: Cần ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc; sản phẩm giao nộp; thực hiện theo đúng đơn giá và thời gian đã ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật).

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, viên chức, người lao động giải quyết hồ sơ trễ hạn; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiêp bị phản ánh, kiến nghị… phải có hình thức xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có kết quả thực hiện tốt, tỷ lệ đúng hạn và trước hạn cao…; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Vũ Linh