Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2023.

Uyên Uyên