Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, quyết liệt, linh hoạt, nhanh nhạy xử lý những vấn đề phát sinh và tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Trong quản lý, điều hành, từng thành viên UBND tỉnh luôn phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên; chủ động nắm chắc tình hình, vừa chỉ đạo xử lý kịp thời, nhạy bén những vấn đề phát sinh, vừa tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; chủ động và kịp thời ban hành nhiều giải pháp đúng đắn, quan trọng, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn.

UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp ở địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2023, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và sự hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh, thành phố; UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản, kịp thời, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm; trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và của nhân dân; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm và đúng theo quy chế làm việc của UBND tỉnh, luôn đề cao tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên UBND tỉnh, đặc biệt vai trò của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, trách nhiệm, phạm vi, quy trình giải quyết công việc, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh…

Trong năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, kiên trì mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

UBND tỉnh đã thực hiện việc cơ cấu lại và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh công tác liên kết vùng…

Dự báo, bối cảnh, tình hình năm 2024 có chuyển biến thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức, khó lường, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu từng sở, ban, ngành, địa phương đã quyết tâm phải quyết tâm hơn, cố gắng phải cố gắng hơn… lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ có tính đột phá, tác động tích cực ngay đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân…

Chu Tuấn