Âm mưu, thủ đoạn và phương thức các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng và Nhà nước ta

Đảng ta từ khi thành lập, lãnh đạo Nhân dân giành độc lập, tự do, xây dựng đất nước phát triển phồn vinh đến nay các thế lực thù địch, phản động liên tục và chưa bao giờ từ bỏ bản chất chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng tập trung mũi nhọn tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng lợi dụng vào báo chí vào các phương tiện thông tin để bao vây tấn công vào lĩnh vực tư tưởng chính trị, đời sống của Nhân dân ta.

Ngày nay, các thế lực thù địch, phản động càng gia tăng lực lượng, phương thức, thủ đoạn, phương tiện, công nghệ chống phá liên tục, ngày càng tinh vi, xảo quyệt đặc biệt trên lĩnh vực thông tin báo chí. Một mặt, chúng muốn xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mặt khác chúng đưa các trào lưu tư tưởng phi vô sản thâm nhập vào đời sống xã hội.

Ở Việt Nam ta hiện nay, hằng ngày, hàng giờ có hàng trăm, hàng nghìn tin bài chống phá Đảng, Nhà nước ta được các thế lực thù địch tung lên các phương tiện thông tin báo chí, đặc biệt không gian mạng, gây nhiễu loạn thông tin, hướng công chúng hiểu sai lệch, gia tăng sự bất đồng thuận, kích động chống đối Đảng, Nhà nước ta. Chúng đòi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng bài bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tập trung tấn công vào những vấn đề nguyên tắc then chốt, luận điểm cơ bản nhất, như phê phán quy luật giá trị thặng dư; bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà nền tảng là bác bỏ bản chất cách mạng và khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội; phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; phủ nhận lý luận về chủ nghĩa xã hội và xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta…

Chúng không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào nhằm công kích vào tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nội dung, giá trị tư tưởng của Bác. Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời; nói xấu, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ Đảng ta.

Chúng phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi xóa bỏ sở hữu toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân đồng nhất với tư nhân hóa nền kinh tế, xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Cổ xúy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; phủ nhận bản chất cách mạng và Nhân dân của lực lượng vũ trang; chia rẽ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân. Chúng tung hô về tự do báo chí tư sản. Chúng muốn tách sự lãnh đạo của Đảng ta ra khỏi hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật rồi hình thành và ra đời các tổ chức đối lập chính trị, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta…

Vai trò báo chí cách mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái các thế lực thù địch

Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong đó có đội ngũ những người làm báo. Cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam yêu cầu cần có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quan điểm, phương pháp, cách thức triển khai, cũng như việc xác định đối tượng hướng tới để có những giải pháp hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện mới.

Đối với báo chí cách mạng Việt Nam, việc ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng trong tổng thể công tác đấu tranh tư tưởng. Do đó, báo chí cách mạng Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi kịp thời để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch cả trong và ngoài nước.

Về vấn đề này, trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã xác định rõ mục tiêu: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên.

Đối với báo chí cách mạng Việt Nam phải đi tiên phong về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí cách mạng cần phải tuyên truyền lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần quan trọng trong việc định hướng tư tưởng cho đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Như vậy, chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người làm báo, của người phóng viên; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết và bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, thì mỗi nhà báo, mỗi phóng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Mặt khác, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo luôn có nhiều bài viết sâu sắc, có lý luận và thực tiễn cao để đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Những bài viết sâu sắc, có lý luận và thực tiễn cao không chỉ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch mà còn nâng cao nhận thức, cung cấp đầy đủ những giá trị cốt lõi của Đảng ta cho các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng hệ thống chính trị trong cả nước tấn công, trấn áp các điểm sai trái của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.

Huy Tưởng