Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản (ngày 15/7/2021) nhắc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Tài chính (lần 2) gửi Sở Tài chính nêu rõ:

Ngày 09/11/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 07/KL-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó giao Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính.

Ngày 02/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 597/VPUBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa giao Sở Tài chính khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra. Tuy nhiên, đến nay Sở Tài chính chưa có báo cáo về UBND tỉnh.

Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 09/11/2020 và Công văn số 597/VPUBND-KT ngày 02/4/2021.

 

 

Thanh Hà