Những năm qua, công tác thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp không nhỏ trong việc xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở thường xuyên chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện, xã xử lý đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực TN&MT ngay từ khi mới phát sinh, nên đã hạn chế đáng kể tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở đã tiến hành triển khai theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thực hiện công tác thanh tra theo Đề án 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, lập hồ sơ xử lý các dự án chậm tiến độ, quản lý, sử dụng đất sai quy định, các trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không lập hồ sơ thuê đất...

Qua thanh tra, kiểm tra, đã yêu cầu 4 đơn vị nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền là 928 triệu đồng tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và nước thiên nhiên; kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 10.337m2 đất của Công ty Cổ phần Công nghệ và Môi trường Thái Nguyên do không sử dụng đất quá 12 tháng, chậm tiến độ dự án, không đầu tư bất cứ công trình nào trên đất.

Ban hành và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng.

Trong đó, Chánh Thanh tra Sở TN&MT ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 cá nhân với tổng số tiền 146 triệu đồng; kiến nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 4 tổ chức với số tiền 1 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian qua, Sở đã báo cáo xác minh 35/47 vụ việc được giao (đạt 74,5%). Trong đó, xác minh xong 17/24 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, đạt tỷ lệ 70,8%; đã xác minh 4 đơn tố cáo, đạt 66,7% số đơn phải giải quyết.

Ngoài ra, Sở đã tham mưu đề xuất giải quyết 14/17 vụ việc do Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh và trả lời công dân, đạt 82,3% số vụ việc được giao; trực tiếp hướng dẫn, phối hợp với UBND cấp huyện giải quyết 31 vụ việc, chủ yếu khiếu nại liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh phấn đấu giải quyết 100% số đơn phát sinh thuộc thẩm quyền và đơn do cấp trên giao, đảm bảo đúng trình tự, thời gian theo quy định.

Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội tại cơ sở.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị được thanh tra, kiểm tra; thực hiện kế hoạch hoạt động của đội kiểm tra liên ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các đơn vị thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực TN&MT, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra đối với đối tượng thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý đối tượng thanh tra, kiểm tra, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thái Hải