UBND TP giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra TP, UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục, khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. 

Đối với diện tích đất UBND TP đã cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhưng chưa đưa vào sử dụng, để đất trống kéo dài, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục Thuế TP Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, làm rõ.

UBND TP cũng đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của TP trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Các nội dung thực hiện báo cáo UBND TP trước 20/2/2019.

Giang Thân