+ Năm 2022, TTCP và ngành Thanh tra đã có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, Phó Tổng Thanh tra có thể chia sẻ thêm về kết quả này?

- Năm 2022 là năm cả nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030. Trước yêu cầu ngày càng cao của Đảng và Nhà nước đối với ngành Thanh tra, trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TTCP đã bám sát nhiệm vụ do Trung ương Đảng và Chính phủ đề ra, chỉ đạo toàn ngành tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, đổi mới phương thức làm việc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 mới được kiểm soát, hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác thanh tra đã đề ra lập thành tích chào mừng 77 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam.

Trong năm 2022, TTCP xác định việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là nội dung quan trọng để thực hiện các phong trào thi đua. Do vậy, Ban Cán sự Đảng TTCP đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của TTCP, tiếp tục đặt trọng tâm phong trào thi đua vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), đặc biệt, TTCP đã yêu cầu thanh tra các bộ, ngành, địa phương chú trọng giải quyết các đơn thư KN,TC thuộc thẩm quyền, phục vụ tốt công tác bầu cử Quốc hội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phương pháp tổ chức các phong trào thi đua được chú trọng đổi mới, thi đua không chỉ tập trung trong việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mà việc tổ chức hoạt động thi đua được TTCP tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, gắn công tác thi đua với hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; Tổng TTCP tặng cờ thi đua của TTCP cho 15 tập thể; bằng khen cho 18 tập thể, 23 tập thể phòng, 64 cá nhân thuộc TTCP và 89 tập thể, 165 cá nhân thuộc thanh tra các bộ, ngành, địa phương; danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra cho 13 cá nhân; chiến sĩ thi đua cơ sở cho 70 cá nhân; lao động tiên tiến cho 483 cá nhân; tập thể lao động xuất sắc cho 17 tập thể cục, vụ, đơn vị và 55 tập thể phòng; tập thể lao động tiên tiến cho 3 tập thể. 

Đặc biệt, trong tình hình khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19, TTCP đã chỉ đạo các cụm, khối thi đua, các đơn vị trong toàn ngành đổi mới phương thức làm việc; tăng cường sử dụng kỹ thuật thông tin; tránh tập trung, tiếp xúc, làm việc chủ yếu tại cơ quan đối với các đoàn thanh tra; luân phiên làm việc; tổ chức họp, hội nghị, đào tạo trực tuyến; lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức họp sơ kết, tổng kết, phát động thi đua, đảm bảo vừa tuân thủ các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng vừa đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ thực tế của ngành.

Bên cạnh đó, TTCP luôn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của đơn vị, của ngành. Các phong trào thi đua đều được đưa vào nội dung thi đua năm của TTCP và là tiêu chí để chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng năm.

leftcenterrightdel
Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra. Ảnh: LP 

Ngoài ra, TTCP còn chỉ đạo thanh tra các bộ, ngành, địa phương tích cực tham gia vào phong trào thi đua do lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và các tổ chức phát động.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn ngành được thực hiện với nhiều biện pháp, phương pháp khác nhau, như thông qua các hội nghị của ngành, thông qua hoạt động cụ thể của các đoàn thanh tra. Đặc biệt là thông qua các phương tiện truyền thông, như Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và cổng thông tin điện tử của TTCP.

+ Có thể nói, toàn ngành Thanh tra đã “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong mọi mặt công tác của ngành. Năm 2023, công tác thi đua khen thưởng ngành Thanh tra có những định hướng như thế nào, thưa Phó Tổng Thanh tra?

Trong năm 2023, toàn ngành Thanh tra tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 2/12/2020 của Tổng TTCP về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng TTCP về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Ngày 16/11/2022, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đã ký Quyết định số 433/QĐ-TTCP về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến, xét công nhận sáng kiến của Thanh tra Chính phủ thay thế Quyết định số 784/QĐ-TTCP ngày 8/4/2012.

Hội đồng Sáng kiến do Phó Tổng TTCP phụ trách công tác thi đua, khen thưởng làm Chủ tịch Hội đồng. Cùng tham gia còn có vụ trưởng, cục trưởng, thủ trưởng nhiều cục, vụ, đơn vị của TTCP.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó, công tác thanh tra cần căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để hoàn thành nhiệm vụ và định hướng đã đề ra, TTCP tiếp tục phổ biến quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Việt Nam về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền; xây dựng các quy định, quy chế, hướng dẫn thực hiện để thực hiện tốt pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động thi đua. Hình thức thi đua phải đa dạng, phong phú. Đổi mới công tác đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết cần phải tiến hành thường xuyên. 

Kiện toàn, tăng cường tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đối với Hội đồng Thi đua Khen thưởng của thanh tra bộ, ngành, địa phương. Thực hiện nghiêm các văn bản của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Văn bản số 2160/BTĐKT-V.II ngày 11/8/2022 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Văn bản số 1998/TTCP-TCCB ngày 11/11/2022 của TTCP.

+ Xin trân trọng cảm ơn Phó Tổng Thanh tra!

Phương Hiếu