Kết quả thanh tra đã kiến nghị thu hồi, xử lý khác hơn 500 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân liên quan; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ gần 50 vụ việc nghiêm trọng. 

Từ trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân ưu tú được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, cấp ủy, UBND và đoàn thể các cấp khen thưởng.

Trong đó, ngành Thanh tra Lâm Đồng nhận được các phần thưởng cao quý, như Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 7 cờ thi đua của Chính phủ; 5 cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ; 6 cờ thi đua của UBND tỉnh; 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Thanh tra Chính phủ, của UBND tỉnh... 

Thanh tra Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

N. Phó