“Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”

Thanh tra tỉnh Bình Thuận là thành viên của Khối Thi đua 9 thuộc UBND tỉnh Bình Thuận và Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ (Cụm Thi đua số 10) thuộc Thanh tra Chính phủ. Đơn vị tham gia đầy đủ các hoạt động của cụm, khối như: Tham gia ký kết giao ước thi đua, góp ý các văn bản và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Báo cáo của Thanh tra tỉnh Bình Thuận cho thấy, trong năm 2023, Thanh tra tỉnh thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 2/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)...

Ngay từ đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 176/TTBT-VP về việc đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023 gửi Thanh tra Chính phủ, với 100% tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh đăng ký thực hiện.

Duy trì hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Xét sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc cơ quan; ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng; ban hành quy định về xét, công nhận sáng kiến và tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng xét sáng kiến.

Tổ chức việc thẩm định các sáng kiến, cải tiến của công chức trong đơn vị để làm cơ sở cho việc công nhận sáng kiến, cải tiến đúng thực chất và dần đi vào nề nếp.

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận phát động phong trào thi đua năm 2023 với khẩu hiệu “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” gồm các nội dung cụ thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023; phấn đấu 100% công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; phấn đấu có công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; phấn đấu có 30% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; phấn đấu có cá nhân, tập thể được tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; vận động công chức, người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm 5 chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh Bình Thuận. Ảnh: tt.binhthuan.gov.vn 

Những chuyển biến tích cực

Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam bộ, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã được bình xét, thống nhất đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen.

Trong năm 2023, công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản về thi đua, khen thưởng được Thanh tra tỉnh Bình Thuận chú trọng triển khai. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của công chức và người lao động trong đơn vị.

Lãnh đạo cơ quan thường xuyên phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động công chức, đoàn viên tham gia phong trào thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023. Công chức trong đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc và ý thức chấp hành kỷ luật hành chính.

Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội của Thanh tra tỉnh như: Chi bộ, Công đoàn, Tổ Nữ công, Chi hội Luật gia được duy trì và phát triển. Các hoạt động tập trung và bề nổi được duy trì, trong đó có hoạt động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới...

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, tính đến hết tháng 9/2023, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo xác minh và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết 12/12 vụ khiếu tố, đạt 100%. Các vụ việc có báo cáo xác minh đúng thời hạn.

Toàn tỉnh đã triển khai 1.189 cuộc thanh tra. Kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận đối với 150 cuộc thanh tra, trong đó, thanh tra hành chính 31 cuộc, thanh tra chuyên ngành 119 cuộc.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, với chức năng, nhiệm vụ của ngành, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/2/2023 về thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2023; tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị; tham mưu UBND tỉnh về văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Công tác xây dựng lực lượng cũng được quan tâm, chú trọng. Công chức ngành Thanh tra Bình Thuận luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, chưa phát hiện công chức vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của đảng viên, công chức ngành Thanh tra.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước đó là chú trọng đến công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm động lực cho các tập thể, cá nhân toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển ngành Thanh tra.

Thu Huyền