Công ty Sách Á Châu thành lập năm 2013, lĩnh vực hoạt động chính là nhập khẩu và kinh doanh sách, báo, tạp chí trong và ngoài nước, kinh doanh bán lẻ hàng lưu niệm văn phòng phẩm.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã duy trì các điều kiện hoạt động phát hành và kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm đáp ứng quy định của Luật Xuất bản.

Tuy nhiên, từ ngày 21/7/2020, Công ty đã thay đổi địa điểm trụ sở chính từ số 46 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới tại số 1B1 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh mà không gửi thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định. Lý do được phía Công ty đưa ra là do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phải thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội và đã tiến hành thay đổi địa điểm trụ sở chính.

Đại diện Công ty Sách Á Châu thừa nhận có thiếu sót và đã khắc phục gửi thông báo (lập ngày 10/12/2022) đến Cục Xuất bản, In và Phát hành.  

Trong hoạt động liên kết xuất bản, Công ty có thực hiện liên kết với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Dân Trí (NXB Dân Trí) để thực hiện 4 xuất bản phẩm, qua kiểm tra xác suất, ngẫu nhiên đối với 2 xuất bản phẩm, có 1 xuất bản phẩm (sách in) có tên “Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn” được bán cho Công ty Luật TNHH YKVN trước khi có Quyết định phát hành số 433/QĐPH-NXBDT 12/4/2022 của Giám đốc NXB Dân Trí. Theo đoàn kiểm tra, việc này là vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 7 Điều 23 của Luật Xuất bản và chưa đúng nội dung giao kết trong Hợp đồng liên kết số 129/HĐLKXB-NXBDT ngày 11/02/2022 giữa Công ty Sách Á Châu với NXB Dân Trí.

Trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, Công ty Sách Á Châu đã được cấp 85 giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. Dù đã tiến hành thẩm định nội dung và báo cáo kết quả về Cục Xuất bản, In và Phát hành để xem xét có ý kiến bằng văn bản, nhưng Công ty đã bán 6 xuất bản phẩm trước ngày gửi báo cáo kết quả thẩm định (10/12/2022) và trước khi có ý kiến của Cục Xuất  bản, In và Phát hành. Điều này vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản, cũng như yêu cầu của Cục tại các Giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu số 2055/CXBIPH-QLIPH ngày 25/4/2022; số 4746/ CXBIPH QLIPH ngày 22/8/2022 và số 5014/ CXBIPH-QLIPH ngày 5/9/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

Dù Công ty Sách Á Châu đã thực hiện việc báo cáo định kỳ về hoạt động phát hành xuất bản phẩm và báo cáo kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm, nhưng còn thiếu nội dung báo cáo về việc nhập khẩu xuất bản phẩm “Art of War” ngày 30/6/2022, Công ty mới chỉ gửi báo cáo thẩm định nội dung tại Văn bản số 112/Á Châu - 2022 ngày 10/12/2022 về Cục Xuất bản, In và Phát hành. Việc này là vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP và Mẫu số 40 tại Phụ lục ban hành kèm  theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.  

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, Công ty Sách Á Châu đã cơ bản chấp  hành đúng các quy định của Luật Xuất bản và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về hoạt động phát hành xuất bản phẩm, hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và liên kết trong hoạt động xuất bản. Việc Công ty chưa thực hiện báo cáo thay đổi địa điểm trụ sở chính là sơ xuất bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan do việc thay đổi địa điểm diễn ra trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 bùng phát ở TP Hồ Chí Minh.

Việc chưa gửi báo cáo kết quả thẩm định đối với 1 xuất bản phẩm nhập khẩu “Art of War” là hạn chế, thiếu sót của Công ty trong việc thực hiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP. 

Công ty Sách Á Châu phát hành xuất bản phẩm liên kết có tên“Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn” trước khi có quyết định phát hành của Giám đốc NXB Dân Trí, không chấp hành đúng quy định tại Điểm đ Khoản 7 Điều 23 Luật Xuất bản; việc bán 6 xuất bản phẩm nhập khẩu trước khi có ý kiến bằng văn bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành là không chấp hành đúng quy định tại  Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP. 

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Sách Á Châu có biện pháp chấn chỉnh để bảo đảm đúng quy định của Luật Xuất bản về thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính; rà soát, chấn chỉnh và khắc phục bổ sung việc lập báo cáo định kỳ kết quả thẩm định nội dung đối với xuất bản phẩm nhập khẩu có tên “Art of War”; dừng việc phát hành 6 xuất bản phẩm nhập khẩu cho đến khi có ý kiến bằng văn bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm nhập khẩu, không để xảy ra trường hợp tương tự; 

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Sách Á Châu về hành vi phát hành xuất bản phẩm liên kết “Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn” trước khi có quyết định phát hành của Giám đốc NXB Dân trí.

Hoàng Nam