Qua thanh tra phát hiện, công tác nghiệm thu, quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng còn có sai tăng giá trị các công trình với tổng số tiền 5.217.355.000 đồng, trong đó: Giá trị khối lượng dự toán thiết kế tính sai tăng và áp dụng sai đơn giá định mức với số tiền 2.873.383.000 đồng; giá trị khối lượng nhà thầu thi công thiếu và thi công không đúng vật liệu với số tiền 2.343.972.000 đồng.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra với số tiền thu hồi là 738.567.000 đồng. Cụ thể, Thanh tra tỉnh thu hồi của chủ đầu tư và đơn vị thi công do nghiệm thu, quyết toán sai tăng giá trị của các công trình là 714.971.000 đồng; thu hồi các đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch số tiền 23.596.000 đồng.

Đến ngày 14/10/2021, các đơn vị đã thực hiện nộp về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh với tổng số tiền 623.556.000 đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình tăng cường quản lý nợ, sử dụng đầy đủ các biện pháp thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của khách hàng trúng đấu giá và của các tổ chức, cá nhân thuê đất.

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp với tập thể, cá nhân khi để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong công tác thu, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã nêu trên. UBND huyện có trách nhiệm thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh. 

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công giảm giá trị quyết toán A-B của 3 công trình số tiền 151.278.000 đồng khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành kịp thời, đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện công trình cải tạo sửa chữa nền, mặt đường đường huyện 19 (Km7+906 đến Km11+662), thực hiện nghiệm thu giá trị xây lắp hoàn thành theo thực tế thi công và lập hồ sơ quyết toán theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện công tác đấu nối hệ thống cấp điện chiếu sáng của 2 công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 mở rộng thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài và công trình Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu Lẻ Đó, thôn Phúc B, xã Cẩm Phúc.

Công ty TNHH xây dựng Tân Trường và đơn vị tư vấn kiểm tra lại hệ thống gờ giảm tốc của công trình hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện Cẩm Giàng (giai đoạn 2), hạng mục xây dựng gờ giảm tốc đường ngang, đối với các vị trí bị hư hỏng, bong, bật thực hiện thi công lại đảm bảo theo thiết kế và hoàn công đã lập.

Ngoài ra, UBND xã Cẩm Đoài, UBND thị trấn Cẩm Giang tăng cường và có biện pháp quyết liệt trong việc thu các khoản nợ đọng tiền thầu khoán đất công ích, ao hồ tại địa phương. UBND thị trấn Cẩm Giang rà soát thu thầu khoán đất công ích, ao quy đổi từ thóc thành tiền năm 2020 theo đơn giá thóc UBND tỉnh quy định, thu số chênh lệch nộp ngân sách xã

Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, lựa chọn các đơn vị tư vấn; nhà thầu thi công xây dựng có đủ năng lực và uy tín để đảm bảo nâng cao chất lượng công tác thiết kế, lập dự toán, công tác thi công nghiệm thu và quyết toán dự án hoàn thành; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công và quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý chất lượng công trình xây dựng; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các công trình còn nợ đọng vốn đầu tư xây dựng theo quy định.

UBND các xã, thị trấn có sai phạm chủ trì, cùng các đơn vị thi công xây lắp và các đơn vị có liên quan giảm quyết toán A-B giá trị xây lắp các công trình có sai tăng phát hiện qua thanh tra khi trình thẩm tra quyết toán với tổng số tiền là 4.351.106.000 đồng. UBND các xã, thị trấn Cao An, Cẩm Hưng, Định Sơn, Cẩm Giang có trách nhiệm nộp số tiền 115.011.000 đồng theo đúng quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh.

UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, có hình thức xử lý phù hợp khi để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong công tác thu, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Hoàng Long