Nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, giải quyết đơn thư

Trong 2 năm (2021-2022), Thanh tra huyện Bình Xuyên đã thực hiện và ban hành kết luận 30/30 cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy Thanh tra huyện chưa chủ động tham mưu đưa vào kế hoạch thanh tra của huyện các cuộc thanh tra liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai tại một số đơn vị cấp xã, nhất là đối với các xã đã xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, dẫn đến khiếu nại, tố cáo đông người...; chưa tham mưu đưa vào kế hoạch thanh tra trách nhiệm đối với UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

Không triển khai thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện theo nội dung được phê duyệt trong kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; tuy vậy, cũng không thực hiện điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch thanh tra của đơn vị theo quy định. 

Trong thời kỳ thanh tra, Chánh Thanh tra huyện đã ký ban hành 5 quyết định thanh tra, trong đó, Chánh Thanh tra huyện đồng thời làm trưởng đoàn thanh tra là chưa đảm bảo tính độc lập giữa chủ thể người ra quyết định thanh tra với chủ thể trưởng đoàn thanh tra khi tiến hành một cuộc thanh tra theo quy định.

Một số kiến nghị trong các kết luận thanh tra của cơ quan cấp trên thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND huyện Bình Xuyên chưa được tổ chức thực hiện xong, đến nay còn 5 kết luận thanh tra với 14 kiến nghị đang tiếp tục được chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn, UBND huyện chưa tổ chức cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền vào cơ sở dữ liệu, chưa tiến hành kiểm tra, thanh tra trách nhiệm theo thẩm quyền việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định.

10 UBND xã, thị trấn còn vi phạm về thời hạn xử lý đơn, cụ thể là chậm xử lý đơn theo quy định, ghi chép chưa đầy đủ, rõ ràng.

Thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thấy, trong thời kỳ thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên đã giải quyết xong 44/44 vụ việc khiếu nại, 45/45 vụ việc tố cáo và 151/162 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, kiểm tra đối với 3 vụ việc khiếu nại được thụ lý, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 3 quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với 2 vụ việc chưa đảm bảo chính xác, dẫn đến công dân không nhất trí, tiếp tục khiếu nại lần 2, được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thụ lý giải quyết, kết quả đã huỷ một số nội dung trong quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên.

Trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục của huyện còn hạn chế. UBND huyện và UBND một số xã, thị trấn còn lúng túng, bị động trong công tác dự báo, nắm tình hình, chưa giải quyết kịp thời, triệt để các vụ việc ngay từ cơ sở khi mới phát sinh, dẫn đến tình hình khiếu kiện, đơn thư vượt cấp, nhiều đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh để khiếu kiện.

Kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN cho thấy công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của UBND huyện Bình Xuyên còn hạn chế, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực để xử lý hoặc chuyển cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định pháp luật. 

Kiểm tra một số bản kê khai tài sản, thu nhập của người thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại UBND huyện, phát hiện việc kê khai chưa được thực hiện đúng quy định như không đúng mẫu quy định, chưa ghi rõ phương thức kê khai, không ghi ngày hoàn thành việc kê khai, tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung được quy định trong mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập... 

UBND huyện không xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với việc kê khai lần đầu theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Năm 2021, UBND huyện chưa thực hiện báo cáo về kết quả kê khai, công khai tài sản, thu nhập của đơn vị theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, nhất là đối với cán bộ cấp xã còn chưa hiệu quả. 

Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại 10/13 xã, thị trấn cho thấy các bản kê khai chưa được thực hiện đúng quy định như không đúng mẫu, chưa ghi rõ phương thức kê khai, không ghi ngày hoàn thành việc kê khai, tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung được quy định trong mẫu bản kê khai... 

Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bình Xuyên tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đánh giá, phân tích những hạn chế, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm, khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục các hạn chế, vi phạm được chỉ ra.

Trần Kiên