Kết luận thanh tra cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Công ty Cổ phần Công nghệ gỗ Đại Thành đã thực hiện giao kết hợp đồng lao động với 100% người lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng lao động. 978 người lao động thuộc đối tượng tham gia đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty đã xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc theo quy định…

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Bộ LĐTB&XH cũng chỉ ra nhiều thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại đơn vị này.

Tại thời điểm thanh tra, hợp đồng lao động đã ký với người lao động (Huỳnh Thị Thuỷ, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Hiền, Dương Thị Thuý) có nội dung ghi chưa cụ thể: Phụ cấp lương ghi “theo quy định của công ty”; các khoản bổ sung ghi: “Được hưởng theo quy chế lương, thưởng của toàn công ty” là không đúng quy định tại Chương II, Thông tư số 10/2020-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH.

Đàng lưu ý, tháng 1/2023, công ty không đóng cho 204 người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền phải đóng không bao gồm lãi chậm đóng là hơn 237,6 triệu đồng là chưa đúng quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội; khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm; khoản 9 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ những thiếu sót, tồn tại trên, Chánh Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuôc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng, số tiền bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cùng với hình thức xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty khắc phục ngay các sai phạm đã được chỉ ra qua công tác thanh tra. Đồng thời rà soát, ký phụ lục hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của pháp luật./.
Phương Anh