Theo Bộ GDĐT, việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, trường chưa cập nhật quy chế quy định về điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng và Bộ GDĐT; chưa có quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm; việc tổ chức lấy ý kiến các đơn vị về quy chế bổ nhiệm, quy định chế độ làm việc được Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện bằng email, chưa được thực hiện bằng văn bản.

Hồ sơ quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo thiếu văn bản đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị của các nhân sự được bổ nhiệm; chưa có chương trình công tác của viên chức được đề nghị bổ nhiệm.

Trong công tác tuyển dụng còn có những hạn chế như quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng năm 2017 có 8 thành viên không phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP; tuyển dụng đợt 1/2017, thông báo tuyển dụng không ghi rõ hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển; thời gian lập danh sách ứng viên và biên bản họp hội đồng xét tuyển cùng lập trong 1 ngày.

Hồ sơ tuyển dụng đợt 1, 2 năm 2017 không thể hiện rõ công việc của các thành viên trong hội đồng xét tuyển; chưa có quyết định thành lập ban kiểm tra, sát hạch và ban phúc khảo; không có thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, triệu tập thí sinh, thông báo kết quả thi tuyển/xét tuyển.

Hồ sơ tuyển dụng đợt 3 năm 2017 không có phiếu chấm của các thành viên chấm thi phỏng vấn, chấm thi nghiệp vụ sư phạm; phiếu chấm hồ sơ không đề ngày, tháng.

Việc tuyển dụng năm 2017, 2019 chưa đăng thông báo tuyển dụng và niêm yết công khai theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP; không có quyết định thành lập ban giám sát kỳ thi tuyển/xét tuyển.

Chưa có văn bản báo cáo Bộ GDĐT trước khi quyết định tái cấu trúc tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 và Khoản 7, Điều 8 Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV.

Về công tác PCTN trong lĩnh vực tài chính, tài sản, theo Bộ GDĐT, quy chế chi tiêu nội bộ của trường thiếu căn cứ pháp lý để xây dựng các mức thu; quy định về trích lập quỹ học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chưa đảm bảo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Trường chưa có văn bản quy định về việc tiếp nhận, sử dụng tài trợ và đi tài trợ; việc tiếp nhận tài trợ, ủng hộ chưa được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Gói tài trợ hệ thống phần mềm thiết bị hỗ trợ đào tạo từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 đến thời điểm thanh tra vẫn chưa hoàn thiện thủ tục cho nhận, nên trường chưa thực hiện việc ghi tăng giá trị tài sản cố định vào hệ thống để theo dõi.

Việc thanh lý tài sản công được thực hiện theo biên bản thanh lý mà chưa có quyết định thanh lý tài sản, công cụ theo đúng quy định tại Điều 29 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với việc thanh toán không dùng tiền mặt, qua thanh tra, phát hiện trường vẫn còn một số khoản chi liên quan đến hoạt động chuyên môn như tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, hỗ trợ tiền giảng, hỗ trợ học phí cho viên chức được cử đi học... được thanh toán bằng tiền mặt là chưa thực hiện đầy đủ chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và quy định của Bộ Tài chính.

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Bộ GDĐT đã yêu cầu Trường ĐH Đồng Tháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, các cấp ủy, Chi bộ trong công tác PCTN thông qua việc xây dựng các nghị quyết, văn bản chuyên đề về công tác PCTN; rà soát nhiệm vụ PCTN để có sự phân công trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa Đảng ủy với hội đồng trường, ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong trường, đảm bảo rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối chủ trì, phối hợp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Rà soát việc xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác PCTN đảm bảo bám sát các nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và các vi phạm pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ PCTN được giao và chức năng, nhiệm vụ của trường và từng đơn vị để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm, đảm bảo triển khai đầy đủ và đánh giá kết quả thực hiện nghiêm túc, thực chất.

Cập nhật quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ GDĐT về bổ nhiệm viên chức quản lý để sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cũng như triển khai công tác quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo cho phù hợp với các quy định hiện hành.

Rà soát, bổ sung hồ sơ công tác tuyển dụng năm 2017, 2019 đảm bảo đúng quy định về tuyển dụng viên chức; rà soát, bổ sung hồ sơ tái cấu trúc tổ chức bộ máy của trường để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý và cập nhật, bổ sung điều khoản quy định chi tiết về trích lập và sử dụng quỹ học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo đúng quy định.

Ban hành văn bản quy định về tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ; văn bản quy định về thanh lý tài sản của trường làm cơ sở pháp lý trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý cho gói tài trợ hệ thống phần mềm thiết bị hỗ trợ đào tạo từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 để ghi tăng giá trị tài sản cố định vào hệ thống để theo dõi, quản lý.

Khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng; xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị của trường và thực hiện công khai theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc thanh toán không dùng tiền mặt tới từng đơn vị, cá nhân có liên quan trong trường.

Đồng thời, rà soát, tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những hạn chế, thiếu sót. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận về Bộ GDĐT trước ngày 30/10/2020.

Lê Phương