Tại thời điểm thanh tra, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã thành lập Hội đồng Trường và tổ chức họp định kỳ ít nhất 3 tháng/lần. Nhà trường cũng đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Hiệu trưởng đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Có 138/138 nhà giáo đạt chuẩn theo quy định. Trường đã xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo cho các ngành, nghề được đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời ban hành quyết định phê duyệt mẫu phôi bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và báo cáo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở LĐTB&XH TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội; mở sổ theo dõi, quản lý việc in, sử dụng phôi, cấp huỷ bỏ phôi bằng tốt nghiệp theo quy định…

Tuy nhiên, thành phần Hội đồng Trường chưa có đại diện nhà giáo theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

Thư viện của Trường chưa có phần mềm và trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu theo quy định tại khoản 6, Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐTB&XH.

Tại thời điểm thanh tra, có 4/8 nghề đào tạo trình độ cao đẳng được kiểm tra thiếu thiết bị đào tạo tối thiểu theo quy định: Nghề hàn thiếu 7/979 thiết bị; nghề vẽ và thiết kế trên máy tính thiếu 1/499 thiết bị; nghề bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí thiếu 8/760 thiết bị; nghề cơ điện tử thiếu 22/1.214 thiết bị.

Khoản 2 Điều 5 Quy định Chế độ làm việc của nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 786/QĐ-CĐCN ngày 26/6/2023 nêu: “Thời gian nghỉ hằng năm của nhà giáo là 4 tuần; của viên chức quản lý, viên chức đang giữ chức danh giảng viên, giáo viên giáo dục nghề nghiệp có tham gia giảng dạy là 3 tuần bao gồm cả nghỉ phép hằng năm” là không đúng quy định Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, thành phần Hội đồng Tuyển sinh không có uỷ viên thường trực, Trưởng Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh là uỷ viên Hội đồng Tuyển sinh không đúng quy định của Bộ LĐTB&XH về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Việc bố trí 7 lớp học tích hợp đào tạo trình độ cao đẳng ngành công nghệ ô tô học kỳ 1 năm học 2023-2024 vượt quá quy mô từ 61,1% đến 122% quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội bổ sung thành viên Hội đồng Trường là đại diện nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014. Bố trí phần mềm và trang thiết bị phục vụ việc mượn, tra cứu tài liệu cho thư viện theo quy định.

Theo yêu cầu của Thanh tra Bộ LĐTB&XH, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội bổ sung thiết bị đào tạo còn thiếu cho 4 nghề đào tạo trình độ cao đẳng; Sửa đổi khoản 2, Điều 5 Quy định Chế độ làm việc của nhà giáo để đảm bảo thời gian nghỉ hè hằng năm theo quy định của Bộ LĐTB&XH.

Đồng thời yêu cầu thành phần Hội đồng Tuyển sinh, Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh của nhà trường phải đầy đủ và đúng chức danh theo quy định. Sắp xếp, bố trí lớp học tích hợp không vượt quá quy mô lớp học theo quy định.

Phương Anh