Theo Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 6/2/2024 của Thanh tra tỉnh Hưng Yên, hàng năm, Sở LĐTB&XH đã ban hành kế hoạch dựa trên cơ sở định hướng của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ LĐTB&XH, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

Qua kiểm tra hồ sơ do đơn vị cung cấp cho thấy, việc xây dựng kế hoạch thanh tra chưa sát với thực tế điều chỉnh giảm một số cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua kiểm tra hồ sơ một số cuộc thanh tra trong năm 2022 cho thấy trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra vẫn còn có tồn tại.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra chưa cụ thể, chi tiết từng mục phạm vi tiến hành thanh tra, phương pháp tiến hành thanh tra và chưa xây dựng mục chế độ thông tin báo cáo đối với đoàn thanh tra theo quy định.

Đối với kết quả xử lý vi phạm, Thanh tra tỉnh Hưng Yên có nêu một số tồn tại, thiếu sót, khi Sở LĐTB&XH đưa ra 69 kiến nghị với trên 200 nội dung về chính sách lao động, dạy nghề, bảo vệ chăm sóc trẻ em, về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng lao động là người nước ngoài, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và trích nộp kính phí công đoàn.

Ngoài ra, trong năm 2022, có 2 cuộc thanh tra còn ban hành chậm kết luận thanh tra. Nhật ký đoàn thanh tra chưa thực hiện theo mẫu Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Biên bản bàn giao hồ sơ cho đơn vị lưu trữ chưa thực hiện theo mẫu số 42 theo Thông tư 06; công tác quản lý hồ sơ còn chưa được khoa học.

Về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, đoàn thanh tra ghi nhận việc Sở LĐTB&XH đã thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013. Trong thời kỳ thanh tra, Sở LĐTB&XH đã thực hiện tiếp trên 200 lượt công dân đến đề nghị, kiến nghị, phản ánh, KNTC.

Qua kiểm tra sổ ghi chép tiếp công dân của Sở cho thấy, việc ghi chép tại sổ tiếp công dân có một số tiêu chí còn chưa đầy đủ như: Nhiều buổi tiếp công dân không ghi họ tên, chức vụ cán bộ tiếp (cụ thể 6 buổi tiếp công dân của tháng 6/2021; 3 lượt tiếp công dân của ngày 1/6/2022).

Liên quan đến nội dung giải quyết đơn thư KNTC, năm 2021, Sở LĐTB&XH tiếp nhận 4 đơn KN, 1 đơn TC và năm 2022 có 1 đơn KN, 3 đơn TC thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở. Qua kiểm tra hồ sơ giải quyết các vụ việc KN cho thấy đã đảm bảo về mặt thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại hạn chế.

Cụ thể, các vụ việc KN, việc thành lập đoàn xác minh chậm so với quy định tại Điều 27 Luật KN; báo cáo kết quả xác minh chưa đề ngày, báo cáo kết quả xác minh không có thời gian tiến hành xác minh là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật KN, chưa đảm bảo theo mẫu số 13 của Nghị định 124 thi hành Luật KN; hồ sơ giải quyết KN chưa sắp xếp theo thứ tự và đánh số theo quy định tại Điều 34 Luật KN và Điều 30 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật KN.

Với các vụ việc TC, hồ sơ giải quyết TC chưa được đánh số thứ tự theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật TC; việc khai thác, lưu trữ hồ sơ giải quyết TC còn chưa khoa học và đảm bảo theo quy định; thời hạn giải quyết TC kéo dài vượt quá thời gian là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật TC và Điều 3 Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TC.

Về công tác PCTN, lãnh đạo Sở LĐTB&XH đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức PCTN. Tuy nhiên, đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số thiếu sót nhất định khi Sở chưa ban hành một số văn bản về công tác PCTN. Kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021 của Sở không lập danh sách xác định cán bộ công chức, viên chức phải luân chuyển vị trí công tác. Năm 2022, đã ban hành kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị công tác nhưng chưa ban hành kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cụ thể.

Ngoài ra, Sở LĐTB&XH không phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai của cơ quan, tổ chức đơn vị trực thuộc Sở và thực hiện gửi danh sách cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền là chưa đảm bảo theo quy định khoản 1 Điều 37 Luật PCTN.

Sở và 3 đơn vị trực thuộc không lập sổ theo dõi bản kê khai, tiếp nhận bản kê khai và phải ghi vào sổ theo dõi bản kê khai, giao, nhận bản kê khai theo quy định. Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của năm 2021, 2022 cung cấp cho đoàn thanh tra có cả những người không đúng đối tượng phải kê khai hàng năm theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật PCTN năm 2018.

Từ nội dung kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở LĐTB&XH phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm đối với những tập thể và cá nhân đã để xảy ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và PCTN.

Quang Đông