Theo Thanh tra Bộ GDĐT, Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, trường đã xây dựng được hệ thống văn bản nội bộ đáp ứng yêu cầu công tác tuyển sinh, đào tạo của trường.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của 7/8 ngành đang đào tạo của trường đảm bảo điều kiện tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT.

Trường thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức quản lý đào tạo trong thời kỳ thanh tra bám sát quy định nội bộ của trường và quy chế của Bộ GDĐT.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thanh tra Bộ GDĐT cũng chỉ ra một số thiếu sót, như thông tin chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học trong đề án tuyển sinh năm 2022 của trường chưa thống nhất về số lượng với thông tin tại đề án đã công bố trên trang thông tin điện tử của trường.

Theo Thanh tra Bộ GDĐT, trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách công tác tuyển sinh, bộ phận tham mưu về công tác tuyển sinh của trường.

Ngoài thiếu sót trên, Thanh tra Bộ GDĐT còn chỉ ra sai phạm như trường chưa thành lập hội đồng trường theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

Tại thời điểm thanh tra, trường đã hoàn thiện hồ sơ thành lập hội đồng trường và trình Bộ Công thương. Tuy nhiên, Bộ Công thương chưa có văn bản công nhận theo quy định. Theo Thanh tra Bộ GDĐT, trách nhiệm thuộc Bộ Công thương và hiệu trưởng.

Thứ hai, năm 2022, trường xác định chỉ tiêu lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin 400 chỉ tiêu/337 chỉ tiêu theo năng lực tuyển sinh, chưa đúng quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT, vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đến thời điểm thanh tra, hành vi vi phạm này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách, bộ phận tham mưu công tác tuyển sinh của trường.

Thứ ba, năm 2022, trường tuyển sinh lĩnh vực Kinh tế học (ngành Kinh tế) vượt so với chỉ tiêu do trường tự xác định và công bố 3% (trúng tuyển nhập học 103/100 chỉ tiêu), không vượt so với năng lực chỉ tiêu đào tạo của trường, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 8 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP. Đến thời điểm thanh tra, hành vi vi phạm này đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách, bộ phận tham mưu công tác tuyển sinh của trường.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ GDĐT kiến nghị Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung rà soát toàn bộ các văn bản, quy định nội bộ của trường, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền cho phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và của Bộ GDĐT.

Thực hiện thành lập hội đồng trường theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019; thực hiện xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quản lý quá trình đào tạo theo đúng quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

Rà soát, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo điều kiện chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 của Bộ GDĐT ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của trường để xảy ra những thiếu sót, vi phạm được chỉ ra qua thanh tra theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ GDĐT.

Thanh tra Bộ GDĐT cũng kiến nghị Bộ Công thương thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ giáo dục đại học theo quy định của Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP; khẩn trương rà soát và thực hiện công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường đối với Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung theo đúng quy định của Đảng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

Phối hợp với Bộ GDĐT thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý của bộ theo quy định khoản 36, Điều 1 Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Điều 5 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Chỉ đạo các đơn vị tham mưu về công tác tổ chức nhân sự, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc chậm công nhận hội đồng trường đối với Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Thanh tra Bộ GDĐT cũng giao Phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ thực hiện theo dõi, đôn đốc, tham mưu kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra đối với trường, tổng hợp kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra để báo cáo theo quy định pháp luật.