Kết quả kiểm tra cho thấy, trong thời kỳ kiểm tra, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã tổ chức họp, bầu Ban Thanh tra nhân dân các nhiệm kỳ 2019 - 2021 và 2021 - 2023. Ban Thanh tra nhân dân các nhiệm kỳ đã ban hành quy chế hoạt động của ban và xây dựng báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, 2021.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường còn các tồn tại, thiếu sót như: Không có biên bản họp và báo cáo định kỳ hàng quý trong năm theo quy định; không có báo cáo sơ kết định kỳ 6 tháng của mỗi năm và báo cáo kết quả hoạt động năm 2020.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, tại thời kỳ kiểm tra, nhà trường đã xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm về công tác tuyển sinh, công tác giáo dục; tiến hành một số cuộc tự thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Qua công tác tự thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện, chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác quản lý hồ sơ, sổ sách tại đơn vị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, nhà trường còn có một số vi phạm, thiếu sót trong việc lập hồ sơ đoàn thanh tra, kiểm tra.

Các năm 2020 - 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thực hiện kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra của nhà trường cũng gặp một số khó khăn bất khả kháng.

Việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, trong thời kỳ kiểm tra, nhà trường đã thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, đã ban hành quy chế tiếp công dân; bố trí địa điểm tiếp công dân; lập sổ tiếp công dân và ghi chép đây đủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện pháp luật tiếp công dân, nhà trường còn một số tồn tại, thiếu sót như chậm ban hành quy chế tiếp công dân; địa điểm tiếp công dân chưa niêm yết thông tin đầy đủ theo quy định…

Từ những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra, Bộ Công Thương đã yêu cầu Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung chấn chỉnh hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tổ chức họp và báo cáo định kỳ theo quy định. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc tiếp nhận, giải thích, hướng dẫn và giải quyết các thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của viên chức, người lao động trong trường.

Nghiêm túc thực hiện công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc tự thanh tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã xây dựng. Thực hiện đầy đủ quy trình tiến hành thanh tra, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra nội bộ định kỳ theo hướng mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra đối với một số hoạt động thường xuyên tại trường. Cụ thể, công tác quản trị, công tác tài chính, công tác lao động - tiền lương... đảm bảo nguyên tắc quản lý Nhà nước về thanh tra, kiểm tra.

Hoàn thiện cơ sở vật chất về tiếp công dân như niêm yết nội quy tiếp công dân; quy trình tiếp công dân và lịch tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đơn vị theo quy định. Bố trí thêm hòm thư góp ý, tăng cường kênh thông tin ghi nhận ý kiến để xử lý kịp thời những thắc mắc, nguyện vọng của công dân, góp phần hạn chế phát sinh đơn thư tại cấp cơ sở.

Thực hiện tốt hơn công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Trong quá trình thực hiện, lưu ý quy trình, thủ tục xử lý đơn thư theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP.

Khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch hành động của nhà trường triển khai thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương; đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác tiếp công dân và xử lý dơn thư.

Tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thắc mắc của viên chức, giảng viên, sinh viên, người lao động. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết những thắc mắc, nguyện vọng, nhằm hạn chế phát sinh đơn thư, đặc biệt là đơn thư vượt cấp.

Bộ Công Thương yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Bộ Công Thương và báo cáo tiến độ thực hiện về bộ trước ngày 30/11/2022.

Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thực hiện các kiến nghị về công tác tổ chức, cán bộ; Thanh tra Bộ đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc thực hiện kết luận.

Lê Phương