Qua thanh tra tại 3 chi cục (Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi, thú y và Thuỷ sản; Quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thuỷ sản), Thanh tra Bộ NN&PTNT ghi nhận việc cấp phép tại các chi cục được thực hiện đúng thẩm quyền,  trình tự, thủ tục và đảm bảo thời gian theo quy định. 

Tuy nhiên, kiểm tra hồ sơ cấp phép tại các đơn vị này, đoàn thanh chỉ ra nhiều vấn đề trong hoạt động cấp phép. 

Kiểm tra 7 hồ sơ cấp phép do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện, gồm: Cấp quyết định công nhận cây đầu dòng; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật; cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, một số hồ sơ thể hiện tiêu chuẩn bình tuyển cây đầu dòng không căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng cây đầu dòng; một số thành phần hồ sơ không đúng mẫu, ghi không đúng, không đủ thông tin; một số hồ sơ thiếu tài liệu thành phần; chưa thực hiện đầy đủ việc đăng tải thông tin về việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và danh sách các tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy phân bón trên cổng thông tin điện tử của Sở. 

Kiểm tra 11 hồ sơ cấp phép do Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thực hiện, gồm: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn, động vật thủy sản chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (dùng cho động vật trên cạn và thủy sản); cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (động vật trên cạn và thủy sản); cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với trang trại quy mô lớn, một số thành phần hồ sơ không đúng mẫu, ghi không đúng, không đủ thông tin; một số hồ sơ thiếu tài liệu thành phần; một số giấy chứng nhận có nội dung chưa thống nhất với đối tượng kiểm tra, nội dung các biên bản kiểm tra điều kiện chưa đánh giá đúng một số chỉ tiêu; chưa kiểm tra duy trì đầy đủ và chưa thực hiện việc cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản đối với các cơ sở được cấp giấy chứng nhận. 

Kiểm tra một số hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản và nội dung giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm do Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thực hiện, đoàn thanh tra kết luận: Một số tài liệu trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản không đúng mẫu quy định, ghi thiếu nội dung (quyết định thành lập đoàn thẩm định, giấy chứng nhận, biên bản thẩm định); không thực hiện thẩm tra biên bản thẩm định; thực hiện chưa đầy đủ việc thẩm định, đánh giá định kỳ; 

Một số tài liệu trong hồ sơ giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm không đúng mẫu quy định, ghi thiếu nội dung (kế hoạch lấy mẫu giám sát, biên bản lấy mẫu giám sát); thiếu báo cáo kết quả truy xuất nguồn gốc của cơ sở đối với sản phẩm vi phạm; chưa tham mưu Sở NN&PTNT công bố trên website của sở kết quả giám sát tại địa phương theo quy định. 

Trần Mạnh Đạt