BQL D.A huyện Thái Thụy là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Thái Thụy; thực hiện theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên 100%. Kinh phí hoạt động từ nguồn thu quản lý D.A, giám sát thi công… khi được giao làm chủ đầu tư và ký kết hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, chấp hành các Luật Thuế, Luật Kế toán, kết luận thanh tra cho biết, toàn bộ các nguồn kinh phí hoạt động (năm 2019, 2020) của BQL D.A chưa được hạch toán kế toán.

Năm 2020, BQL D.A tự phê duyệt dự toán chi nguồn kinh phí quản lý D.A (không có dự toán thu). “Việc tự phê duyệt dự toán của BQL D.A là chưa đúng thẩm quyền” - đoàn thanh tra khẳng định.

Việc giao dự toán chưa bám sát tình hình thực tế tại đơn vị; quyết định không giao thu đối với hoạt động dịch vụ và thu khác phát sinh tại đơn vị. Trong năm, BQL D.A tăng chi và có nguồn thu đảm bảo nhưng chưa thực hiện lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi quản lý D.A; kết thúc năm, không lập báo cáo tài chính theo quy định.

Ngoài ra, BQL D.A quyết toán chi chung các nguồn kinh phí, không căn cứ dự toán phê duyệt để quyết toán chi nguồn kinh phí do đơn vị làm chủ đầu tư; một số chứng từ chi chưa đầy đủ và trích lập các quỹ chưa theo đúng quy định.

Đặc biệt, BQL D.A chưa thực hiện kê khai thuế, xuất hóa đơn và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; không xây dựng quy chế quản lý tài sản công làm căn cứ thực hiện; chưa có biện pháp hữu hiệu để thu hồi các khoản công nợ phải thu đối với các D.A đã được phê duyệt quyết toán do BQL D.A được giao làm chủ đầu tư hoặc ký kết hợp đồng; chưa thực hiện hạch toán kế toán, mở các hệ thống sổ kế toán...

Trong công tác quản lý tài chính đầu tư, BQL D.A huyện Thái Thụy thực hiện chưa đúng quy định về quyết toán D.A hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước đối với 5 D.A.

Tiến hành thanh tra một số nội dung tại 4 D.A (chỉ căn cứ trên hồ sơ, chứng từ liên quan do BQL D.A cung cấp), đoàn thanh tra phát hiện, quá trình thực hiện còn để xảy ra các sai sót dẫn đến tăng chi phí đầu tư của D.A do thiết kế tính sai khối lượng làm tăng dự toán công trình; quá trình nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, BQL D.A chưa kịp thời phát hiện, loại trừ chi phí không đúng, dẫn tới phải giảm trừ giá trị dự toán, quyết toán.

Sở Tài chính Thái Bình khẳng định, trách nhiệm của những tồn tại, vi phạm trên thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng BQL D.A.

Đồng thời, yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 147 triệu đồng; giảm giá trị quyết toán, giảm trừ thanh toán 2 D.A đã được thanh tra hơn 63 triệu đồng; giảm giá trị thanh toán chi phí xây lắp D.A đường liên xã Thụy Dũng - Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy hơn 1 tỷ đồng.

Giám đốc BQL D.A phải tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các cá nhân liên quan và nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Trọng Tài