Sau khi có kết luận thanh tra và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính Thái Bình đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kiến nghị, yêu cầu của đoàn thanh tra.

Đại diện Sở Tài chính Thái Bình thông tin, ngày 21/2/2022, sở đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, phân công, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị bám sát nội dung kết luận, tham mưu lãnh đạo sở để tổ chức thực hiện các kiến nghị. Đồng thời, có biện pháp khắc phục đối với từng nội dung.

Báo cáo số 68 ngày 15/3/2022 của Sở Tài chính Thái Bình về việc thực hiện kết luận thanh tra, cho biết, đối với nội dung tổng hợp nhu cầu đăng ký mua sắm tài sản, để đảm bảo năm 2022 thực hiện mua sắm đầy đủ các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung đã được bố trí kinh phí trong dự toán giao đầu năm và duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Tài chính sẽ sửa đổi văn bản hướng dẫn việc tổ chức mua sắm tập trung được tổ chức thành 1 đợt theo đúng quy định sau khi tổ chức mua sắm đợt 2 năm 2022, và bắt đầu tổ chức thực hiện từ năm 2023.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính đã chỉ đạo cán bộ phụ trách nâng cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, rà soát số liệu trong tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản công của các đơn vị trên địa bàn.

Đối với nội dung thẩm định giá tài sản; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, Sở Tài chính đã chỉ đạo Thanh tra Sở rà soát hồ sơ thẩm định giá của các gói thầu để xảy ra tồn tại, hạn chế như đã nêu tại Kết luận số 64 và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, để làm việc với các doanh nghiệp thẩm định giá.

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị tư vấn thẩm định giá khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục thẩm định giá theo quy định tại các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; yêu cầu đơn vị tư vấn điều chỉnh lại E-HSMT các gói thầu đảm bảo phù hợp quy định; chỉ đạo đơn vị tư vấn và cán bộ phụ trách tăng cường kiểm tra, đối chiếu, rà soát thủ tục, văn bản trong quá trình tổ chức đấu thầu nhằm hạn chế và không để xảy ra sai sót.

Trong công tác đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo thoả thuận khung; ký kết thỏa thuận khung về mua sắm tập trung, từ đợt 2 - 2021, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính đã tăng cường tìm hiểu, xem xét, thận trọng và đánh giá năng lực của từng nhà thầu tư vấn, qua đó, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, hoạt động độc lập để ký kết hợp đồng thực hiện đảm bảo quy định; đưa thêm các điều khoản ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu cung cấp trong việc thực hiện bảo hành, bảo trì tài sản vào các thoả thuận khung một cách rõ ràng, chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả việc giám sát thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng của các nhà thầu được lựa chọn, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính cũng đã thực hiện tổng hợp, lưu trữ các hợp đồng mua sắm tài sản ký giữa các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản với nhà thầu cung cấp theo đúng quy định.

Tại thời điểm thanh tra, trung tâm đang thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện thoả thuận khung, hợp đồng mua sắm giữa các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và nhà thầu đối với một số gói thầu…

Liên quan đến nội dung xử lý về trách nhiệm, Sở Tài chính Thái Bình thông tin, sau khi có kết luận thanh tra và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đã tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan. Theo đó, tập thể lãnh đạo Sở Tài chính thời kỳ từ 1/1/2018 đến 31/7/2021; Phòng Quản lý giá và Công sản; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Cùng với đó, cá nhân Giám đốc Sở; Phó Giám đốc Sở phụ trách; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính; cán bộ nghiệp vụ được phân công phụ trách nhiệm vụ mua sắm tập trung nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trọng Tài