Tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, qua kiểm tra 9 hồ sơ cấp phép, gồm: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy giống cây trồng; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); cấp, cấp lại giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV; cấp, cấp lại GCN đủ điều kiện buôn bán phân bón; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV; cấp giấy phép vận chuyển thuốc BVTV; cấp quyết định công nhận cây đầu dòng.

 Đoàn thanh tra nhận thấy, trong hồ sơ cấp GCN đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV thiếu văn bản thông báo kế hoạch đánh giá; giấy phép vận chuyển thuốc BVTV không ghi rõ tên phương tiện vận chuyển theo quy định; tài liệu quảng cáo trong hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón không đầy đủ nội dung đối với các loại phân bón được cấp giấy xác nhận; hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV không ghi rõ thông tin về bằng cấp chuyên môn của báo cáo viên theo quy định; thông tin trên hình ảnh quảng cáo sản phẩm không phù hợp với GCN đăng ký thuốc BVTV; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thuốc BVTV có thời hạn không đúng quy định; bản công bố hợp quy ghi thiếu thông tin về kiểu, loại, đặc trưng kỹ thuật của BVTV. 

Tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y, qua kiểm tra 9 hồ sơ cấp phép, gồm: Cấp, cấp lại GCN cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn; cấp GCN kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản; cấp, cấp lại, thu hồi GCN đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y; cấp, cấp lại, thu hồi GCN điều kiện vệ sinh thú y; cấp GCN đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; cấp GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi. 

Kết quả cho thấy, hồ sơ cấp GCN kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản có tài liệu không thống nhất tên gọi đối tượng thuộc diện phải kiểm dịch (hồ sơ đăng ký là cá tra giống, biên bản kiểm tra lúc ghi cá giống, lúc ghi cá tra); biên bản kiểm tra vệ sinh thú y chưa đúng mẫu quy định; bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi trong hồ sơ cấp GCN đủ điều kiện chăn nuôi đối với trang trại quy mô lớn thiếu thông tin diện tích khu xử lý chất thải, sổ sách quản lý... 

Tại Chi cục Thủy sản, kiểm tra 7 hồ sơ cấp phép, gồm: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thức ăn thủy sản; cấp, cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản; cấp, cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; cấp, cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thuỷ sản trên biển; cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP tàu cá; cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. 

Đoàn thanh tra nhận xét, hồ sơ thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thức ăn thủy sản có thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và bản công bố hợp quy không đúng theo mẫu quy định; hồ sơ cấp, cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thể hiện không thực hiện thẩm tra biên bản thẩm định của đoàn thẩm định; không thực hiện đánh giá định kỳ tần suất 1 lần/12 tháng đối với cơ sở xếp loại B; không có báo cáo bằng văn bản của cơ sở nuôi trồng thủy sản về việc đã khắc phục sai lỗi nêu trong biên bản thẩm định; GCN cấp lại không ghi số và ngày cấp của GCN cũ được thay thế.

Hồ sơ cấp, cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản có một số tồn tại: Hệ thống kiểm soát chất lượng, kiểm soát an toàn sinh học của các cơ sở chưa đầy đủ nội dung theo quy định; cấp GCN đủ điều kiện cho cơ sở chưa gửi báo cáo khắc phục đối với các sai lỗi tại biên bản thẩm định điều kiện sản xuất; chưa cập nhật thông tin hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra duy trì đối với các cơ sở được cấp GCN theo quy định.

Hồ sơ cấp, cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có một số tồn tại, thiếu sót: Thiếu tài liệu minh chứng cho các nội dung nêu tại thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất; cấp GCN đủ điều kiện cho cơ sở sản xuất chưa báo cáo khắc phục đối với các sai lỗi tại biên bản thẩm định điều kiện sản xuất; khi kiểm tra thẩm định điều kiện còn để xảy ra trường hợp các chỉ tiêu công bố chất lượng sản phẩm chưa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ngành.

Hồ sơ cấp GCN đủ điều kiện đảm bảo ATTP tàu cá còn một số tồn tại: Không thẩm tra biên bản thẩm định của đoàn thẩm định; biên bản thẩm định nêu ra các chỉ tiêu cần khắc phục nhưng đoàn thẩm định không đôn đốc chủ tàu cá báo cáo khắc phục về cơ quan thẩm định theo thời gian nêu trong biên bản thẩm định; các tàu cá đã được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP được xếp loại B nhưng Chi cục Thủy sản không thực hiện thẩm định đánh giá định kỳ 1 lần/12 tháng theo quy định; một số GCN cấp lại cơ sở đủ điều kiện ATTP cấp cho các tàu cá không điền đủ thông tin số GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp trước đó theo quy định. 

Tại Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thuỷ sản, kiểm tra 2 hồ sơ cấp phép, gồm: Cấp, cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP; cấp giấy xác nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Kết quả cho thấy, GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp lại không ghi số GCN cũ được thay thế theo quy định; việc kiểm tra định kỳ không đảm bảo thời gian theo quy định; không có báo cáo bằng văn bản của cơ sở về việc đã khắc phục sai lỗi nêu trong biên bản thẩm định.

Hoàng Nam