Phòng Quản lý đô thị chưa thực hiện rà soát và báo cáo kết quả rà soát định kỳ 5 năm đối với 4 đồ án quy hoạch phân khu theo đúng quy định; chưa tham mưu UBND quận thực hiện việc rà soát định kỳ 3 năm/lần đối với các quy hoạch chi tiết 1/500 (quy hoạch lộ giới hẻm) được phê duyệt trên địa bàn quận.

Không cập nhật, thể hiện trong hồ sơ quy hoạch (bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch…) những nội dung được điều chỉnh khi ban hành quyết định bãi bỏ quy hoạch hẻm, là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Quản lý hồ sơ liên quan đến công tác quy hoạch chưa chặt chẽ, dẫn đến việc báo cáo giải trình chưa đảm bảo đầy đủ, chính xác.

Ngoài ra, Phòng Quản lý đô thị chưa tham mưu UBND quận triển khai cắm mốc giới đối với các đồ án quy hoạch phân khu (đã được UBND TP phê duyệt) và cắm mốc lộ giới đường hẻm theo quy định; để xảy ra 1 trường hợp cấp giấy phép xây dựng (về mái che thang) không phù hợp quy định tại Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND TP, 1 trường hợp hồ sơ cấp phép xây dựng ghi thiếu nội dung ghi chú.

Đơn vị cũng chưa sắp xếp, bút lục, lập danh mục hồ sơ giải quyết phản ánh, kiến nghị để đưa vào lưu trữ cơ quan; đồng thời chưa theo dõi, quản lý (lập sổ hoặc nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính) các thông tin tiếp nhận giải quyết đơn; là chưa phù hợp quy định.

Đối với UBND các phường: Bến Thành, Bến Nghé, Phạm Ngũ Lão, Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, Cầu Ông Lãnh, Tân Định, Cầu Kho, Cô Giang, qua thanh tra xác định các đơn vị chưa thực hiện việc rà soát và báo cáo kết quả rà soát định kỳ 5 năm đối với 4 đồ án quy hoạch phân khu theo đúng quy định.

Riêng tại UBND phường Bến Nghé và Tân Định, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư chưa được thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Đáng chú ý, UBND 10 phường đã để xảy ra tình trạng các công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng (sau khi nhận bàn giao từ đội thanh tra địa bàn quận), nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, chưa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được UBND TP giao tại Văn bản số 1289/UBND-ĐT ngày 28/4/2022.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra quận 1 kiến nghị Chủ tịch UBND quận biện pháp xử lý đối với Phòng Quản lý đô thị; kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, công tác quản lý quy hoạch xây dựng được nêu tại kết luận.

Có biện pháp chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, công tác quản lý, quy hoạch xây dựng. Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc (liên quan đến công tác cắm mốc thực địa, rà soát định kỳ các đồ án quy hoạch được phê duyệt…), Phòng Quản lý đô thị  tham mưu UBND quận văn bản báo cáo, xin ý kiến UBND TP.

Tham mưu UBND quận văn bản đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đội thanh tra địa bàn khẩn trương kiểm tra, xử lý phần kiến trúc (gắn liền với công trình số 202/1 Lê Thánh Tôn) lấn không gian hẻm số 202 Lê Thánh Tôn; giám sát, đôn đốc việc xử lý.

Tăng cường công tác phối hợp với UBND 10 phường và đội thanh tra địa bàn Quận 1 trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn

Đối với UBND 10 phường, Thanh tra quận kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, công tác quản lý quy hoạch xây dựng.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị trong việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu quy định hiện hành để xem xét, xử lý các công trình có dấu hiệu vi phạm xây dựng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc giám sát, kiểm tra, xử lý (nếu có phát sinh vi phạm) đối với các công trình đóng cửa, chủ nhà (hoặc người thuê nhà) không cho vào trong kiểm tra, không liên hệ được với chủ nhà.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc quản lý, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn phường, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng; tuyên truyền các quy định pháp luật về quy hoạch và quản lý quy hoạch đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Thu Huyền