Theo Kết luận thanh tra số 107/KL-TTr ngày 21/3/2024 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian từ năm 2020 - 2022, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã chỉ đạo Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thanh tra. Việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra cơ bản bám sát yêu cầu quản lý Nhà nước và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, đảm bảo thời hạn theo quy định.

Qua kiểm tra cho thấy, việc tổ chức các cuộc kiểm tra, nội dung kiểm tra cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, không xác định cụ thể thời kỳ, thời hạn kiểm tra, không có kế hoạch kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra gửi đối tượng kiểm tra…

Về công tác tiếp dân, đoàn thanh tra ghi nhận, trong thời kỳ thanh tra, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân 34 kỳ, ủy quyền cho phó chủ tịch UBND huyện tiếp công dân 3 kỳ, không có tiếp đột xuất. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, UBND huyện đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân và thực hiện quy định về báo cáo kết quả tiếp công dân theo yêu cầu tại Văn bản số 258/UBND-BTCD ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện đối với một số vụ việc chưa được kịp thời, triệt để.

Trong thời kỳ thanh tra, các cơ quan hành chính của huyện đã tiếp nhận 1.983 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (cấp huyện tiếp nhận 1.165 đơn; cấp xã tiếp nhận 818 đơn). Qua phân loại, xử lý có 479 đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện (32 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, 440 đơn kiến nghị, phản ánh); đã giải quyết được 451 đơn, đạt tỷ lệ 94,1%, (gồm 32/32 đơn khiếu nại, 7/7 đơn tố cáo và 412/440 đơn kiến nghị, phản ánh).

Có 1/2 vụ việc tố cáo đã quá thời hạn giải quyết nhưng không được quyết định gia hạn giải quyết tố cáo. Nội dung tố cáo đối với ông La Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành có đúng, có sai; đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, tố cáo đúng nhưng hồ sơ giải quyết không thể hiện có văn bản xử lý sau khi kết luận nội dung tố cáo theo quy định.

Về công tác PCTN, Chủ tịch UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hàng năm, đã kịp thời ban hành kế hoạch về công tác PCTN của UBND huyện, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch về công tác PCTN của UBND huyện chưa được thường xuyên, kịp thời, cần được rút kinh nghiệm.

Việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập ghi nhận năm 2020 UBND huyện không thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Năm 2021, 2022, UBND huyện lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gửi Thanh tra tỉnh, theo đó số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 816 người, đã kê khai 816 người; số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm UBND huyện đã thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra; kịp thời chấn chỉnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót, sai phạm được chỉ ra qua thanh tra, tùy theo tính chất, mức độ để xử lý theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; đảm bảo cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khảo sát, nắm tình hình để dự kiến kế hoạch thanh tra hàng năm, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước tại địa phương; kịp thời thanh tra đột xuất khi pháp hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Chủ động, kịp thời trong công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, không để hình thành vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.
Chính Bình