Kết luận thanh tra số 130/KLTTr-PCTN ngày 23/2/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Bình cho thấy, dự án khu nhà ở thương mại xã Nhân Trạch (Dự án Nhân Trạch) được UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1965 ngày 18/11/2016. Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam được UBND tỉnh Quảng Bình quyết định lựa chọn thực hiện theo Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 13/12/2017. Dự án có tổng mức đầu tư trên 638 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 156.983m2.

Về chi phí dự phòng Dự án Nhân Trạch, qua thanh tra cho thấy, nhà đầu tư không có văn bản đề xuất sử dụng nên Sở Xây dựng không tham mưu UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư sử dụng kinh phí dự phòng.

Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ kinh phí dự phòng của dự án không được UBND tỉnh cho phép sử dụng, nhưng nhà đầu tư chưa nộp lại NSNN trên 5 tỷ đồng theo Điều 7, Hợp đồng số 01/2018/HĐ-DAĐT và Điều 1, Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh.

Thanh tra khối lượng nghiệm thu so với khối lượng thực tế thi công đối với chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (do Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Hưng Nhân Trạch Land làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị An Hưng - đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý dự án và giám sát và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Duy Thịnh - đơn vị thi công) cho thấy, nghiệm thu quá một số hạng mục so với bản vẽ thi công và thực tế thi công tại công trình, làm tăng giá trị công trình hạ tầng kỹ thuật không đúng quy định trên 1,6 tỷ đồng.

Dự án khu nhà ở thương mại xã Lý Trạch (Dự án Lý Trạch) được UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 762/UBND ngày 8/5/2017. Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng được UBND tỉnh Quảng Bình quyết định lựa chọn thực hiện theo Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 13/12/2017. Dự án có tổng chi phí đầu tư gần 525 tỷ đồng, được đầu tư xây dựng trên diện tích 96.966m2.

Qua thanh tra cho thấy, nhà đầu tư không có văn bản đề xuất sử dụng kinh phí dự phòng của dự án nên Sở Xây dựng không tham mưu UBND tỉnh cho phép sử dụng.

Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ kinh phí dự phòng của dự án không được UBND tỉnh cho phép sử dụng, nhưng nhà đầu tư chưa nộp lại NSNN gần 3,5 tỷ đồng, theo Điều 7, Hợp đồng số 02/2018/HĐ-DAĐT và Điều 1, Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh.

Thanh tra khối lượng nghiệm thu so với khối lượng thực tế thi công gói thầu hạ tầng kỹ thuật, khối lượng, định mức, đơn giá theo hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và thực tế thi công, phát hiện nghiệm thu quá một số hạng mục so với bản vẽ thiết kế và thực tế thi công tại công trình, làm tăng giá trị công trình hạ tầng kỹ thuật không đúng quy định trên 1,1 tỷ đồng.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Bình phát hiện nhà đầu tư Dự án Lý Trạch không sử dụng đối tác (Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) theo hồ sơ dự sơ tuyển và hồ sơ đề xuất, là không thực hiện cam kết tại hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất và Điều 14 Hợp đồng thực hiện Dự án đầu tư số 02/2018/HĐ-DAĐT ngày 22/1/2018 với Sở Xây dựng.

“Trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư, đồng thời là trách nhiệm của Sở Xây dựng thiếu kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện hợp đồng thực hiện dự án giữa Sở Xây dựng với nhà đầu tư” - kết luận nêu.

Nhà đầu tư 2 dự án chưa nộp phí bảo vệ môi trường của khối lượng cát 138.449m3, với số tiền trên 365 triệu đồng. Trong quá trình thanh tra, ngày 15/11/2022, nhà đầu tư đã nộp tiền vào NSNN trên 478 triệu đồng, trong đó, phí bảo vệ môi trường trên 365 triệu đồng, tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương gần 113 triệu đồng.

“Trách nhiệm thuộc về Cục Thuế tỉnh thiếu kiểm tra, ra thông báo nộp tiền vào NSNN” - Thanh tra tỉnh Quảng Bình kết luận.

Nhà đầu tư chưa nộp kinh phí dự phòng không sử dụng vào NSNN của 2 dự án trên 8,5 tỷ đồng (Dự án Nhân Trạch trên 5 tỷ đồng, Dự án Lý Trạch gần 3,5 tỷ đồng) là thực hiện không đúng Điều 7, Hợp đồng số 01/2018/HĐ-DAĐT và số 02/2018/HĐ-DAĐT giữa Sở Xây dựng và nhà đầu tư và Quyết định số 1040/QĐ-UBND và số 1041/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

“Trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư, đồng thời là trách nhiệm của Sở Xây dựng thiếu đôn đốc, kiểm tra nhà đầu tư trong việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh và thực hiện hợp đồng dự án giữa Sở Xây dựng với nhà đầu tư”.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã nghiệm thu quá khối lượng xây lắp sau thuế của 2 dự án cho đơn vị thi công và đơn vị tư vấn gần 2,8 tỷ đồng (Dự án Nhân Trạch trên 1,6 tỷ đồng, Dự án Lý Trạch trên 1,1 tỷ đồng), phải được điều chỉnh giảm giá trị đầu tư hạ tầng kỹ thuật khi chuyển giao công trình hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định. Đồng thời, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên 434,6 triệu đồng.

“Trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư” - kết luận nêu.

Kỳ II: Yêu cầu nhiều tổ chức, cá nhân kiểm điểm trách nhiệm
Trần Quý - Mạnh Đạt