Nhiều gói thầu chậm thời gian thi công

Kết luận thanh tra chỉ ra việc thực hiện công khai, minh bạch các nội dung trong các DA, công trình, đề án thuộc trách nhiệm của Sở NN&PTNT; không thực hiện tổng hợp và lập báo cáo tình hình thực hiện công khai của đơn vị gửi Sở Tài chính.

Trong đó, Chi cục Phát triển nông thôn không công khai tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt tại 3/3 DA, công trình, gồm: Đường giao thông nội vùng và san ủi mặt bằng tại điểm bố trí dân cư xen ghép, thuộc phương án bố trí xen ghép dân di cư tự do vào thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô; DA trọng điểm ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (giai đoạn 2); DA cấp bách sắp xếp ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh, chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

2 gói thầu công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm thời gian từ 33 - 35 ngày, 1 gói thầu công khai kết quả lựa chọn nhà thầu chậm thời gian so với quy định 487 ngày và 2 gói thầu không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chi cục không công khai tiến độ thực hiện giải ngân, kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình DA của 3 công trình, DA; không công khai quyết toán DA hoàn thành 2 công trình đã được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán.

Ngoài ra, việc chấp hành chế độ, định mức, quy định trong thực hiện đầu tư xây dựng 2/2 công trình, DA còn có các khuyết điểm, vi phạm với giá trị kinh tế là 159,5 triệu đồng.

Kiến nghị xử lý về kinh tế gần 384 triệu đồng

Tại BQL DA hoàn thành “chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” (DA VnSAT), không niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và công bố trong hội nghị cơ quan; không đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở NN&PTNT các thông tin tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt, việc phân bổ vốn đầu tư hàng năm, số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của DA theo các điều kiện tại hiệp định tài trợ đã ký với nhà tài trợ; không công khai tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, tiến độ thực hiện và giải ngân của DA.

Kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình, DA cũng không niêm yết tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử về số liệu quyết toán vốn đầu tư; không báo cáo với Sở NN&PTNT tình hình thực hiện công khai tài chính về vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

1/15 gói thầu không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, 5/15 gói thầu chậm đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu.

BQL DA còn vi phạm về chế độ, định mức, quy định trong thực hiện đầu tư xây dựng tại 3/3 công trình, DA có vi phạm, khuyết điểm, với giá trị kinh tế là gần 154 triệu đồng.

Tương tự, Chi cục Kiểm lâm tỉnh không niêm yết công khai các biểu mẫu về tổng mức vốn đầu tư, tổng dự toán được duyệt, kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của DA, số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm theo quy định; không công khai tiến độ thực hiện và giải ngân của DA và kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình DA; không thực hiện lập báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính về vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị gửi Sở Tài chính.

Việc thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm các công trình, DA có vi phạm, khuyết điểm với giá trị kinh tế là gần 70 triệu đồng.

Tại BQL tiểu DA WB8 cũng không thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai và công bố tại hội nghị của đơn vị; không công khai tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, DA; tiến độ thực hiện và giải ngân; kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình, DA.

9/15 gói thầu đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm theo quy định; 3/15 gói thầu chậm đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 1/15 gói thầu không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Những hạn chế, khuyết điểm trên thuộc về chủ đầu tư là Sở NN&PTNT Đắk Nông thời kỳ 2019 - 2021, trong đó, trách nhiệm người đứng đầu là giám đốc sở thời kỳ này; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thời kỳ 2019 - 2021; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách BQL DA VnSAT thời kỳ 2019 - 2021; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thời kỳ 2019 - 2020; Giám đốc và bộ phận kế toán BQL tiểu DA WB8 thời kỳ 2019 - 2021…

Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý về kinh tế 314,5 triệu đồng, trong đó, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 245,8 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác với giá trị 68,7 triệu đồng.

Yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo sở các thời kỳ có liên quan; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, BQL DA VnSAT, DA WB8 có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm đã nêu, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc, kịp thời, hoặc xem xét xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền.

N. Phó - H. Nam