Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra chấp hành chính sách, pháp luật về thuế và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Senying trong 2 năm (2020 và 2021).

Công ty TNHH Một thành viên Senying có địa chỉ tại đường Khúc Thừa Dụ, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là sản xuất gia công giầy dép.

Từ ngày 3/11/2022 đến ngày 7/12/2022, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Senying.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra xác suất chứng từ, hóa đơn, hồ sơ lưu trữ tháng 1, 12 năm 2020, 2021 và các hồ sơ tài liệu công ty xuất trình trong quá trình thanh tra. Qua đó, đoàn thanh tra nhận thấy, công ty đã thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với các khoản phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài cơ bản đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh thấy công ty còn có thiếu sót, tồn tại. Cụ thể, công ty khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021 là 70.387.990 đồng do chưa loại một số khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm: Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng phát sinh trong năm 2021 là 44.799.986 đồng theo quy định tại Điểm 2.36 Khoản 2 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; chi phí tiền lương đối với người lao động nước ngoài trong thời điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2021: 307.139.962 đồng, chưa đảm bảo theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính.

Theo kết luận thanh tra, công ty khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 5/2020 là 1.000.000 đồng. Công ty chưa thực hiện khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 2, khoản 2 Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; chi phí lãi vay trả cho cá nhân phát sinh trong năm 2021 là 133.266.667 đồng, mức thuế suất đầu tư vốn là 5%, thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp là 6.663.333 đồng.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 984/QĐ-TTr thu hồi số tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra là 78.051.323 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Công ty đã thực hiện nộp số tiền là 78.051.323 đồng theo đúng quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh.

Ngoài ra, đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế để chuyển thông tin đến Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 16/12/2022, Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh đã có Quyết định số 1962/QĐ-CCTKV xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty TNHH Một thành viên Senying với số tiền phạt và chậm nộp là 21.866.553 đồng. Công ty đã chấp hành nộp đủ số tiền phạt, tiền chậm nộp theo quyết định xử phạt.

Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Senying nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại.

Hoàng Long