Tính sai định mức, nghiệm thu khối lượng không đúng với thực tế thi công

Qua kiểm tra 12 dự án, công trình do Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Hà Giang phát hiện 1/12 công trình đã hoàn thành thi công nhưng chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

8/12 công trình các đơn vị tư vấn thiết kế tính dự toán sai định mức hao phí, tính sai, tính trùng khối lượng, làm tăng giá trị xây lắp với số tiền hơn 548 triệu đồng. Việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán một số công trình chưa chặt chẽ, thiếu chính xác nên còn các sai sót trong công tác thiết kế, lập dự toán.

Công tác thẩm định lựa chọn nhà thầu chưa chính xác dẫn đến một nhà thầu tham dự 2 gói thầu thi công xây dựng nhưng hồ sơ dự toán có báo cáo kết quả kinh doanh không giống nhau.

Lựa chọn nhà thầu tư vấn không đầy đủ năng lực theo quy định; chỉ định thầu đối với nhà thầu không đủ điều kiện, nhà thầu chưa có tên trong cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu; chỉ định thầu nhà thầu tư vấn giám sát không có năng lực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình; cán bộ giám sát không có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Việc quản lý chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng đưa vào thi công xây dựng tại một số công trình chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo theo trình tự thủ tục theo quy định; quy trình mẫu vật liệu không đảm bảo, thiết bị không rõ nguồn gốc xuất xứ; các loại vật liệu không có đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy hoặc chứng chỉ chất lượng trong danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, việc quản lý khối lượng thi công của 8/12 công trình, dự án chưa chặt chẽ, thiếu chính xác; các nhà thầu thi công còn thi công thiếu khối lượng, thi công sai chủng loại dây dẫn, không thi công lắp đặt một số thiết bị... dẫn đến xác nhận, nghiệm thu khối lượng một số công tác xây dựng không đúng với thực tế thi công và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công dự toán, làm sai lệch giá trị thanh toán, quyết toán.

Đối với công tác quản lý tài chính nguồn thu quản lý dự án, Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản cố định chưa đúng quy định, chi vượt dự toán được phê duyệt; chi phụ cấp vùng biên, phụ cấp thu hút không đúng quy định; thực hiện chuyển dự toán kinh phí không thường xuyên không đúng theo Luật Ngân sách Nhà nước; kê khai thiếu các khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân dẫn đến các cá nhân nộp thiếu thuế thu nhập cá nhân; trích nộp bảo hiểm xã hội không đúng thời gian theo quy định…

Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra hơn 1,1 tỷ đồng.

Trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Ban

Để xảy ra các sai phạm như trên, Thanh tra tỉnh Hà Giang xác định trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN, kế toán, nhà thầu tư vấn đấu thầu, tổ chuyên gia đấu thầu, nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư, cán bộ thẩm tra quyết toán thuộc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN thực hiện và hoàn thành công tác thu hồi, giải phóng, đền bù theo đúng quy định. Chấm dứt việc khởi công công trình khi chưa đủ điều kiện theo quy định tại Điều 107, Điều 108 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Thực hiện đúng Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu, công tác quản lý chất lượng công trình. Nghiêm cấm việc thực hiện chỉ định thầu đối với nhà thầu không đủ điều kiện năng lực thực hiện các gói thầu.

Thực hiện đúng quy định công tác kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị trước khi sử dụng; yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị đối với các loại vật liệu trong danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng; không chấp nhận nghiệm thu đối với các nhà thầu sử dụng vật liệu xây dựng thi công không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không có đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.

Kiểm tra, giám sát năng lực hoạt động của các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công từ khi lập khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán đến khi kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành công trình theo đúng quy định.

Thực hiện đúng Thông tư 72 ngày 17/7/2017, Luật Ngân sách Nhà nước về công tác chuyển dự toán kinh phí không thường xuyên; mua sắm tài sản cố định theo đúng dự toán được phê duyệt; thực hiện nộp đầy đủ khoản thuế thu nhập cá nhân; thanh toán chế độ phụ cấp đúng theo quy định.

Đồng thời yêu cầu, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 616 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh; giảm trừ giá trị khi thanh toán, quyết toán của 4 công trình, dự án hơn 495 triệu đồng.

Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Bùi Bình