Kết luận thanh tra số 181/KL-TTr-PCTN ngày 10/3/2023 của Thanh tra tỉnh Quảng Bình cho thấy, trong 02 năm 2020- 2021, Giám đốc Sở VH&TT và trưởng các đơn vị trực thuộc sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện cơ bản đúng các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; việc thực hiện các biện pháp về phòng ngừa tham nhũng; việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được Giám đốc Sở và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện theo quy định.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng được các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công xây lắp thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Các đơn vị tư vấn lập dự toán đúng định mức xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, đúng đơn giá theo quy định. Các công trình được nghiệm thu đúng hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt.

Kiểm tra thực tế hiện trường: Công trình thi công phù hợp với hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện một số khuyết điểm.

Việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, một số chứng từ chi thanh toán chế độ cho vận động viên (tiền nhà ở, đãi ngộ tài năng, tiền thuốc bổ) nhưng vận động viên chưa ký nhận tiền mà huấn luyện viên ký nhận. Đề nghị đơn vị phải khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. “Trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu là Giám đốc Trung tâm; trách nhiệm trực tiếp thuộc về kế toán trong việc tham mưu cho Giám đốc thực hiện các quy định về quản lý tài chính ngân sách” - kết luận nêu.

Về kê khai tài sản, thu nhập: Tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc, một số bản kê khai chưa ghi rõ thời điểm phát sinh tài sản, giá trị tài sản tại thời điểm phát sinh (nhà, đất, xe ô tô...) mà ghi giá trị ước tính tại thời điểm kê khai.

Chưa ghi đầy đủ, thiếu thông tin về tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số vào sổ, ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, tên, địa chỉ của người được cấp giấy chứng nhận). Mục tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai chưa đầy đủ, chính xác.

Tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh: 10/10 bản kê khai lần đầu và hàng năm người kê khai chưa ký vào từng trang của bản kê khai; 9/10 bản kê khai hàng năm chưa ghi tổng thu nhập giữa hai lần kê khai. Một số bản kê khai người nhận bản kê khai chưa ký vào trang cuối của bản kê khai (Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, Đoàn Nghệ thuật truyền thống).

“Trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu là Giám đốc Sở VH&TT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở. Đồng thời là trách nhiệm tham mưu của Chánh Văn phòng và công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập các đơn vị” - Thanh tra tỉnh kết luận.

leftcenterrightdel
 Yêu cầu Sở VH&TT tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Ảnh: TQ

Với những khuyết điểm được chỉ ra trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Bình kiến nghị lãnh đạo Sở VH&TT chỉ đạo, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng, trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân là đối tượng kê khai tài sản thu nhập; đồng thời có giải pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xử lý tài sản và đất tại khu vực Rạp Chiếu bóng 15/7 do Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh quản lý (số 1, đường Lê Trực, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới), do hiện nay tài sản đã xuống cấp, hư hỏng không thể sử dụng được.

Chỉ đạo Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trong thời gian tới theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/3/2023.

Trần Hậu Quý