Theo Bộ TN&MT, công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực TN&MT đã được UBND tỉnh Hưng Yên, các cấp, các ngành trên địa bàn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài TN&MT của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực TN&MT còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong tổ chức thực hiện cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên đã ban hành 199 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực TN&MT; trong đó, có 152 vụ việc vi phạm về đất đai và 47 vụ việc vi phạm về môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành 30 quyết định (29 quyết định XPVPHC, 1 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả), trong đó có 21 vụ việc vi phạm về đất đai và 9 vụ việc vi phạm về môi trường với tổng số tiền thu được là 5,1 tỷ đồng. Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Công an tỉnh và Chánh Thanh tra Sở TN&MT đã ban hành 169 quyết định, với tổng số tiền thu được là hơn 2,2 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hưng Yên chưa ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với từng loại vi phạm pháp luật đất đai theo phân cấp tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về XPVPHC trong lĩnh vực đất đai. 

Các điều kiện và phương tiện, thiết bị bảo đảm cho việc thi hành pháp luật XLVPHC nói chung và trong lĩnh vực TN&MT của UBND tỉnh Hưng Yên còn thiếu, gặp nhiều khó khăn; hiểu biết, năng lực về pháp luật, nghiệp vụ của đội ngũ công chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC còn hạn chế.

Ngoài ra, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm còn hạn chế. Thông tin, số liệu, báo cáo về XPVPHC trong lĩnh vực TN&MT chưa được tổng hợp, thống kê đầy đủ, thiếu cập nhật.

Theo báo cáo bổ sung của UBND tỉnh Hưng Yên cho đoàn thanh tra, địa phương có 4 quyết định XPVPHC thuộc lĩnh vực đất đai chưa được thi hành. Tuy nhiên, tại phụ lục kèm theo tại Báo cáo cho thấy, còn khá nhiều quyết định XPVPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai chưa được thi hành (chủ yếu thuộc thẩm quyền xử phạt của UBND cấp xã của huyện Yên Mỹ).

“Điều này cho thấy công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định XPVPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức”, kết luận nêu rõ.

Qua kiểm tra xác suất 23/34 hồ sơ XPVPHC năm 2021 của lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (19/30 hồ sơ) và Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm (4/4 hồ sơ) cho thấy một số tồn tại, hạn chế.

Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên cần quan tâm chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực TN&MT; đồng thời có các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tăng cường thanh tra, kiểm tra và tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác XPVPHC trong lĩnh vực TN&MT.

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm đất đai theo quy định; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành các quyết định XPVPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả chưa được thi hành; xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc không đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành một số quyết định XPVPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong năm 2021.

Thái Hải