Trên cơ sở tờ trình về đề nghị ban hành văn bản xử lý kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Duy Xuyên, các sở, ngành có liên quan tổ chức rà soát, đôn đốc và kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai phạm đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 04; cụ thể:

UBND huyện Duy Xuyên phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc không đôn đốc Cty Cửa Đại thực hiện ký bản cam kết thực hiện DA đầu tư và ký quỹ đảm bảo thực hiện DA; không theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện DA theo quy định, đã để cho chủ đầu tư triển khai xây dựng và hoàn thành DA khi chưa hoàn thành các thủ tục về ký bản cam kết thực hiện DA, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và các nội dung khác có liên quan. 

Phối hợp với Cty Cửa Đại hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan trình cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với diện tích 37.064,9m2 đã bàn giao cho Cty thực hiện DA. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để Cty Cửa Đại triển khai thực hiện DA khi chưa thực hiện đúng với các quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1337/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện Duy Xuyên rà soát, xác định rõ diện tích đất đã được UBND tỉnh chấp thuận cho Cty Cửa Đại thực hiện DA theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1337 của UBND tỉnh, diện tích đất chấp thuận cho Cty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 7/7/2021 của UBND tỉnh về đầu tư kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Duy Nghĩa 1, tránh sự chồng lấn và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời điều chỉnh diện tích sử dụng đất theo hiện trạng, đúng quy định pháp luật đối với DA Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng của Cty Cửa Đại. 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với hành vi tổ chức triển khai thực hiện DA trên đất khi chưa được cấp có thẩm quyền thu hồi và cho thuê đất theo quy định đối với diện tích 37.064,9m2; hướng dẫn Cty Cửa Đại thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan và tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, xác định thời điểm cho thuê đối với diện tích 37.064,9m2 đất đã bàn giao cho Cty Cửa Đại để thực hiện DA theo đúng quy định. 

Sở Xây dựng thẩm định đối với các hạng mục, công trình của DA đã hoàn thành và kiểm tra, xử lý các sai phạm theo quy định (nếu có) để đảm bảo sự an toàn của công trình. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Cty Cửa Đại sớm lập thủ tục gửi Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh diện tích đất DA theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1337 của UBND tỉnh, từ khoảng 40.000m2 xuống 37.064,9m2 theo nhu cầu thực tế của công ty, để đảm bảo điều kiện giao đất, cho thuê đất của DA. 

Sau khi được UBND tỉnh thống nhất cho điều chỉnh diện tích đất theo quyết định chủ trương đầu tư, Cty Cửa Đại có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục có liên quan gửi Sở TN&MT để tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất theo quy định đối với diện tích 37.064,9m2 đã bàn giao cho công ty thực hiện DA.

Hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo an toàn cho công trình và phòng, chống cháy nổ; kiểm tra, rà soát và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý của DA.

Cty Cửa Đại phải chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước đối với các lĩnh vực về đầu tư, xây dựng, đất đai và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

N.Phê - H.Nam