Ngày 8/4/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Chiến Thắng đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức đối với Sở Tư pháp, Sở Công Thương và UBND huyện Châu Thành.

Kết luận cho biết, nhìn chung Sở Tư pháp, Sở Công Thương và UBND huyện Châu Thành đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, của đơn vị về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền; thực hiện kiểm soát, kiến nghị loại bỏ, chỉnh sửa TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung TTHC cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế… Tỷ lệ hồ sơ của các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận, giải quyết sớm và đúng hạn khá cao, đạt trên 97%...

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, kết luận cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế. Theo đó, tại Sở Tư pháp, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt thấp; việc số hóa hồ sơ còn hạn chế, chưa đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. Không ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ tại cơ quan theo kế hoạch kiểm tra công vụ của UBND tỉnh; trình tự, thủ tục kiểm tra chưa thực hiện đầy đủ theo quy định.

Việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trễ hạn là thực hiện chưa đúng các quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của sở; một số hồ sơ giải quyết trễ hạn không ban hành văn bản xin lỗi là chưa đúng theo quy định tại khoản 9 Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ…

Còn tại Sở Công Thương, kết luận thanh tra cho biết, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 6/6 quyết định công bố danh mục TTHC đều chậm so với thời gian quy định từ 32 ngày đến 391 ngày là chưa đúng quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ.

Kết luận còn chỉ ra, việc giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức của đơn vị này trễ hạn 31 hồ sơ là thực hiện chưa đúng theo các quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang về công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương. Sở xây dựng kế hoạch cải cách hành chính chưa đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện cải cách TTHC, dẫn đến chưa thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, chưa thực hiện thanh toán trực tuyến các khoản phí, lệ phí trong giải quyết TTHC.

Tại UBND huyện Châu Thành, kết luận thanh tra cho biết, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm chưa xác định các chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện dẫn đến chưa đạt một số chỉ tiêu cải cách TTHC đề ra; không tổ chức thực hiện việc rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét loại bỏ, cắt giảm hoặc điều chỉnh các TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà đáp ứng nhu cầu thực tế là chưa đúng Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh. UBND huyện cũng chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá và xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC.

UBND huyện Châu Thành đã không bố trí 5 cơ quan chuyên môn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa của UBND huyện và công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử đối với các cơ quan này là chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 10 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, kết luận còn cho biết, UBND huyện Châu Thành đã tiếp nhận và giải quyết trễ hạn 455 hồ sơ là chưa đúng theo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết của từng TTHC.

Việc bộ phận một cửa của UBND huyện khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người dân phải nộp bản vẽ vị trí khu đất khi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là chưa đúng quy định tại Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Bên cạnh đó, viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành thực hiện nhiệm vụ được giao chưa đảm bảo yêu cầu về thời gian, dẫn đến trễ hạn 2.430 hồ sơ của cá nhân, tổ chức là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Viên chức năm 2010...

Trước những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý nhiều cá nhân, tập thể thuộc Sở Công Thương, Sở Tư pháp, UBND huyện Châu Thành tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm…

Chu Tuấn