Chủ tịch UBND phường Bình Thuận tiếp dân chưa đủ ngày theo quy định

Chánh Thanh tra quận 7 Dương Hoàng Bích Ngọc đã kết luận, UBND phường Bình Thuận chưa triển khai Văn bản số 3852/UBND-TTQ ngày 13/7/2023 của UBND quận về đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Việc yêu cầu thành phần hồ sơ trong quy trình “xử lý đơn tại cấp xã” có “bản chính” các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh, là chưa đúng quy định tại Điều 11 Thông tư số 05/2021/TT- TTCP của Thanh tra Chính phủ.

UBND phường đã xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường còn thiếu 2 kỳ, chưa đảm bảo đủ số ngày tiếp dân theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp công dân; chưa kịp thời ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân theo quy định khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Bên cạnh đó, việc sử dụng “giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” để nhận đơn, tài liệu (đơn của công dân Lê Công Thanh, Trương Khai Thâm, Nhữ Thị Oanh), là chưa đảm bảo đúng mẫu số 02 theo khoản 2 Điều 8 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Việc giải quyết đơn tranh chấp (của công dân Lê Công Thanh) còn thiếu sót, chưa chặt chẽ, thể hiện tại biên bản hòa giải chưa chặt chẽ về thành phần tham dự và thành phần ký tên; không gửi thông báo kết quả hòa giải thành cho bên bị tranh chấp; thông báo kết quả hòa giải thành và văn bản trả lời đơn có nội dung chưa chính xác.

Việc xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh có trường hợp còn hạn chế, thiếu sót. Cụ thể: Chưa mời làm việc với người gửi đơn (công dân Trần Văn Hoàn) để xác định nhân thân, nội dung đơn, là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 8 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; không lập biên nhận nhận đơn (công dân Võ Thị Ngọc Giao), không có phiếu đề xuất xử lý đơn, phân công thụ lý; văn bản trả lời đơn có thông tin trích dẫn không chính xác, sai sót về câu chữ (đơn của công dân Vũ Đắc Long, Đồng Xuân Nam); hoặc văn bản trả lời đơn (công dân Lâm Phước Hùng) có nội dung chưa rõ ràng do lặp lại các nội dung đã trả lời tại văn bản trước, dẫn đến người dân không đồng thuận, tiếp tục phản ánh kiến nghị nhiều lần (04 lần).

Đáng chú ý, việc giải quyết nội dung phản ánh trên cổng thông tin chưa triệt để, dẫn đến còn vụ việc đã xử lý nhưng người dân vẫn tiếp tục phản ánh nhiều lần (8/155 trường hợp)…

Chánh Thanh tra quận 7 khẳng định, trách nhiệm đối với hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc về lãnh đạo UBND phường Bình Thuận và công chức tham mưu theo các giai đoạn phụ trách và theo hồ sơ được phân công.

leftcenterrightdel
 Phát hiện UBND phường Tân Phong không mở sổ tiếp công dân (qua thanh tra, đơn vị đã khắc phục mở sổ tiếp công dân). Ảnh: Chu Tuấn

UBND phường Tân Phong không mở sổ tiếp công dân

Chánh Thanh tra quận 7 kết luận, UBND phường Tân Phong chưa triển khai Văn bản số 3852/UBND-TTQ ngày 13/7/2023 của UBND quận về đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn quận theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cùng với đó, UBND phường đã không có mở sổ tiếp công dân để ghi chép việc tiếp công dân (chỉ ghi chép trên biên bản), là chưa đảm bảo theo quy định, hướng dẫn về việc lập mẫu sổ (mẫu số 03) theo Thông tư 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ (qua thanh tra, đơn vị đã khắc phục mở sổ tiếp công dân).

UBND phường không thực hiện chi bồi dưỡng tiếp dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo, cán bộ, công chức được triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân (6 ngày tiếp dân), là chưa đảm bảo đúng theo mục 2 Điều 2 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Việc lập “sổ tiếp dân tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn năm 2023” là chưa chính xác; cập nhật số liệu đơn chưa đầy đủ (không cập nhật 12 đơn do cơ quan khác chuyển đến), cập nhật không theo thứ tự thời gian tiếp nhận đơn…

Việc xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh có trường hợp còn hạn chế, thiếu sót. Cụ thể: Chưa mời làm việc với người dân để xác định nội dung đơn (công dân Trần Ngọc Minh Khoa); chưa hướng dẫn viết bổ sung đầy đủ thông tin ngày tháng năm theo mẫu đơn ( công dân Mai Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Thị Bích Thủy); giải quyết đơn (công dân Mai Nguyễn Cao Sơn) còn trễ hạn 7 ngày so với ngày hẹn trả kết quả trên biên nhận nhưng không có văn bản, biên bản trao đổi, thông tin với người dân; không có văn bản thông báo cho người gửi đơn (công dân Trần Anh Hùng) về việc đình chỉ, kết thúc giải quyết đơn do rút đơn.

Kết luận cũng chỉ ra việc giải quyết nội dung phản ánh trên các cổng thông tin chưa triệt để, dẫn đến còn vụ việc đã xử lý nhưng người dân vẫn tiếp tục phản ánh nhiều lần (có 9/170 trường hợp); số liệu báo cáo công tác giải quyết KNTC năm 2023 gửi UBND quận là chưa chính xác so với số liệu qua thanh tra, kiểm tra (thống kê thiếu 11 đơn nhận từ Ban Tiếp công dân quận)...

Chánh Thanh tra Dương Hoàng Bích Ngọc kết luận: Trách nhiệm đối với hạn chế, thiếu sót thuộc về lãnh đạo UBND phường Tân Phong và công chức tham mưu theo các giai đoạn phụ trách và theo hồ sơ được phân công.

Chu Tuấn