Kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai cho thấy, Ban Quản lý RPH Trạm Tấu chưa thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định đối với diện tích 80,778ha Nhà nước thu hồi để thực hiện các công trình, dự án.

Chưa thực hiện đăng ký đất đai lần đầu để được UBND tỉnh giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo quy định đối với số diện tích 2.069,008ha được giao quản lý, sử dụng nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ.

Việc phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tình trạng người dân tại các xã, thị trấn sử dụng đất làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp trong phần diện tích UBND tỉnh giao đất, cấp GCNQSDĐ còn chậm được giải quyết.

Đối với diện tích đất xây dựng trụ sở và các trạm bảo vệ rừng, chưa thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định đối với diện tích đất 708,4m2 tại Trạm Bảo vệ và Phát triển rừng Bản Mù và diện tích 787,5m2 đất tại Trạm Bảo vệ và Phát triển rừng Túc Đán.

Kiểm tra việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng RPH, phát hiện một số diện tích được giao bảo vệ rừng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao (năm 2019 là 43,67ha; năm 2020 là 43,67ha; năm 2021 là 95,4ha).

Công tác trồng, chăm sóc RPH thay thế vẫn còn một số diện tích trồng rừng tại thời điểm nghiệm thu chưa đạt yêu cầu, phải tổ chức trồng dặm, trồng bổ sung và thực hiện nghiệm thu vào năm sau; một số đoạn trên băng trồng chưa phát dọn hết thực bì, một số gốc cây trồng chưa đảm bảo về xới vun xung quanh gốc cây theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

Việc khai thác, tận thu sản phẩm phụ nhựa thông rừng trồng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch; chưa thực hiện được các hoạt động kinh doanh khai thác gỗ rừng trồng và các hoạt động khác như nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong RPH; sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong RPH.

Công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên, trong các năm 2019, 2021 vẫn còn xảy ra cháy rừng, bị chặt phá rừng.

Trong các năm 2019, 2020, 2021, Ban Quản lý kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản kinh phí diện tích tự bảo vệ hơn 79 triệu đồng.

Việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững còn chậm tiến độ theo quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ, đến thời điểm thanh tra, phương án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt…

Thanh tra tỉnh Yên Bái yêu cầu Ban Quản lý RPH huyện Trạm Tấu phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết những tồn tại, hạn chế mà Thanh tra tỉnh đã chỉ ra; thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định pháp luật.

Chấn chỉnh công tác hạch toán kế toán; thực hiện kê khai, quyết toán thuế, nộp thuế đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế, vi phạm. Đồng thời, thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 79 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phát hiện qua thanh tra.

Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái chỉ đạo Ban Quản lý rà soát, xem xét nhu cầu sử dụng đất để có phương án sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Trường hợp diện tích đất không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được thì có văn bản trả lại đất cho Nhà nước theo quy định pháp luật. Xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch lại diện tích đất RPH trên địa bàn huyện Trạm Tấu, có phương án điều chỉnh khu vực dân cư đang sử dụng đất tại các xã, thị trấn trong diện tích RPH do Ban Quản lý RPH huyện Trạm Tấu quản lý ra khỏi vùng quy hoạch 3 loại rừng để người dân được cấp GCNQSDĐ, ổn định cuộc sống sau này…

Bùi Bình