Đạt một số kết quả quan trọng

Qua thanh tra cho thấy, trong 3 năm từ 2019-2021, UBND thị xã Mường Lay đã đạt được một số kết quả quan trọng về các công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Công tác PCTN được Chủ tịch UBND thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về PCTN theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh.

Hàng năm đã xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đảm bảo công khai minh bạch gắn với tổ chức thanh tra trách nhiệm đối với đơn vị trực thuộc; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định về PCTN, từ đó nâng cao hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã đi vào nề nếp, đơn thư sau khi tiếp nhận được ghi chép, phân loại, theo dõi và xử lý đảm bảo thẩm quyền, trình tự, thời hạn theo quy định, không có đơn thư tồn đọng.

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo về công tác thanh tra, PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

Việc xây dựng và phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đã tuân thủ theo quy định của Luật Thanh tra, bám sát định hướng, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, chấp hành đúng các quy định về trình tự, thủ tục; kết luận đã chỉ rõ sai phạm, kiến nghị, đề xuất biện pháp xử lý các sai phạm. Công tác xử lý thu hồi kinh tế sau thanh tra được chỉ đạo đôn đốc thực hiện nghiên túc; tỷ lệ thu hồi đạt 100% các khoản tiền sai phạm qua thanh tra. 

Cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo 

Tại Kết luận số 579/KL-TTr ngày 17/10/2022, Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Chủ tịch UBND thị xã quan tâm chỉ đạo.

Trong công tác PCTN, tiêu cực, việc thực hiện công khai kinh phí ngân sách tại một số cơ quan, đơn vị còn thực hiện chưa nghiêm.

Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện công khai dự toán, quyết toán trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; trong thực hiện mua sắm tài sản công chưa công khai số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phòng Quản lý đô thị chưa thực hiện công khai dự toán điều chỉnh bổ sung; số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý, 6 tháng. 

Văn phòng UBND thị xã chưa thực hiện công khai quyết toán và số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm). Thời điểm công khai dự toán bổ sung trong năm muộn hơn quy định. 

UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị được thanh tra, chưa quy định việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc; chưa phân công cá nhân hoặc bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu giải trình theo quy định tại Điều 7, Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. Qua thanh tra thấy chỉ có Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đã thực hiện việc phân công. 

Việc thực hiện tiếp công dân còn tình trạng sổ tiếp công dân chưa đúng theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 21/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân. 

Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về khiếu nại, tố cáo tại một số đơn vị như Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án các công trình, còn một số báo cáo chưa đảm bảo về thời gian, biểu mẫu theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. 

Trong 03 năm, Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thị xã đã hoàn thành 07/07 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tuy vậy, qua thanh tra cho thấy thời gian phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 và năm 2021 của UBND thị xã Mường Lay muộn hơn so với quy định tại Khoản 4, Điều 36, Luật Thanh tra năm 2010. 

Trong hoạt động thanh tra, các cuộc thanh tra năm 2020 và 2021 xác định kế hoạch tiến hành cuộc thanh tra theo kế hoạch là văn bản mật là không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục tài liệu mật trong ngành Thanh tra; thành viên đoàn thanh tra không thiết lập, ký biên bản làm việc với đối tượng thanh tra đối với nội dung thanh tra được phân công, theo quy định tại Điều 24, Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị trực thuộc để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ./.

Trần Kiên