Theo Kết luận thanh tra số 107/KL-TTr ngày 21/3/2024 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, trong kỳ thanh tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại các phòng: Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Lao động, Thương binh và Xã hội - Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND và UBND huyện cho thấy, việc xây dựng, sửa đổi các quy chế đã được các cơ quan tổ chức thảo luận và thống nhất thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức hàng năm theo quy định. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc trích lập quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng với mức trích 10.000.000 đồng/quỹ là không đúng hướng dẫn tại khoản 7 Điều 3 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014.

Việc chấp hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại Văn phòng HĐND và UBND huyện chi thanh toán từ nguồn kinh phí không thường xuyên không thuộc nội dung được thanh toán, với tổng số tiền là 14.133.000 đồng, phải xử lý thu hồi.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chi thanh toán từ nguồn thu phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành không đúng nội dung được thanh toán, với tổng số tiền 23.410.000 đồng. Phòng không thuộc trường hợp được cơ quan Nhà nước khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí, do đó chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phải được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định, tuy nhiên Phòng lại thực hiện thu nhưng chưa nộp vào ngân sách Nhà nước đối với chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đã thu, với số tiền 45.172.000 đồng.

Phòng Nội vụ chi mua đồ lễ phúng viếng đám ma không đúng đối tượng. Xét đây là các khoản chi thực tế, Thanh tra tỉnh không xử lý thu hồi số tiền chi thanh toán mua đồ lễ phúng viếng đám ma không đúng đối tượng nhưng xử lý thu hồi số tiền đã thanh toán vượt định mức chi công tác phí đối với các cá nhân tham gia các đoàn phúng viếng 49.550.000 đồng.

Chi tiếp khách không đúng quy định. Chi thanh toán mua quà tặng tri ân cho nguyên cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021 vượt định mức quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Dân tộc, có khoản chi thanh toán không đảm bảo quy định, với tổng số tiền 20.023.000 đồng. Chi từ nguồn kinh phí chi thường xuyên năm 2022 không đúng nội dung được chi. Chi thẩm định hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm 2021 nhưng không có chứng từ, tài liệu thanh toán kèm theo. Chi làm thêm giờ nhưng chứng từ không hợp lệ.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh toán tiền thuê chuyên gia tư vấn các chi phí khác trong thực hiện gói thầu thuê chuyên gia tư vấn, với tổng số tiền vượt định mức là 216.500.000 đồng; ngoài ra, Phòng còn chi thanh toán phụ cấp kiêm nhiệm năm 2022, với số tiền là 29.900.000 đồng; chi thu nhập tăng thêm cho công chức của phòng, viên chức biệt phái năm 2021, năm 2022, với tổng số tiền là 53.907.000 đồng, không đúng đối tượng được thanh toán. Sử dụng “kinh phí thực hiện chính sách phát triển đất trồng lúa” để mua máy cày và dàn phay đất để hỗ trợ Hợp tác xã Rau an toàn Tân Liên, với số tiền 713.455.000 đồng là không đúng đối tượng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, có một số nội dung công việc được thanh toán vượt định mức, đơn giá, với tổng số tiền là 225.084.000 đồng; trong đó phải xử lý thu hồi số tiền 97.260.000 đồng và giảm trừ quyết toán dự án hoàn thành số tiền 127.824.000 đồng; chi không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, với tổng số tiền là 51.000.000 đồng.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng lập dự toán, thanh toán, quyết toán từ nguồn kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên tuyến đường huyện và 2 công trình từ nguồn kinh phí không thường xuyên không phù hợp về định mức, đơn giá và khối lượng, với tổng số tiền là 115.294.000 đồng. Thu và sử dụng phí thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình không đảm bảo quy định, dẫn đến thu và sử dụng vượt quy định với số tiền 33.780.000 đồng.

Năm 2022, Phòng Kinh tế - Hạ tầng xác định phí thẩm định thiết kế - dự toán trong dự toán xây dựng các công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, là các dự án thuộc trường hợp thiết kế một bước, với tổng số phí thẩm định là 198.245.000 đồng, là không đúng quy định.

Từ những nội dung nêu trên, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra; chấn chỉnh, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn.

Tổ chức thu hồi, nộp số tiền 754.089.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.
Chính Bình