Quy trình giải quyết thủ tục hành chính chồng chéo

Tại thời điểm thanh tra, việc thành lập và vận hành bộ phận một cửa theo Quyết định số 169/QĐ-CVL chậm so với yêu cầu của Bộ LĐTB&XH. Quyết định số 171/QĐ-CVL phê duyệt danh sách công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa nhưng không quy định thời hạn làm việc của công chức, viên chức được cử đến bộ phận một cửa theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 61…

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Cục trưởng Cục Việc làm ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Việc làm tại Quyết định số 173/QĐ-CVL ngày 2/11/2021 và Quyết định số 154/QĐ-CVL ngày 30/11/2023 là không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 01.

Ông Trần Thắng Lợi, Trưởng Bộ phận một cửa phân công nhiệm vụ thẩm định hồ sơ cho bà Nguyễn Thị Lệ Quyên là không phù hợp với quy định tại Quyết định số 173/QĐ-CVL về ban hành Quy trình Nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại Cục.

Tại thời điểm thanh tra, Cục Việc làm chưa bố trí máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chưa lắp camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của bộ phận một cửa kết nối với cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên, chưa lắp máy lấy số xếp hàng tự động kết nối tới hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Ngoài ra, Cục chưa tổ chức thu thập ý kiến đánh giá theo quy định; chưa báo cáo Bộ (qua Văn phòng Bộ) tình hình xử lý thông tin đánh giá, việc khắc phục, chấn chỉnh xử lý vi phạm đối với bộ phận một cửa vào ngày mùng 10 hằng tháng theo quy định; chưa tái cấu trúc quy trình và số hoá giấy tờ, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Phần V Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Việc thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ LĐTB&XH, tuy nhiên lãnh đạo Cục Việc làm ký và đóng dấu của Cục khi chưa được Bộ uỷ quyền là chưa đúng quy định tại Điều 13 Nghị định 30.

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Cục chồng chéo, hồ sơ được chuyển nhiều lần qua các bước thẩm định, phê duyệt; không có chỉ đạo nhất quán về chuyên môn dẫn đến không thống nhất việc đánh giá hồ sơ giữa các công chức được giao nhiệm vụ thẩm định, trình, phê duyệt thủ tục hành chính là nguyên nhân chính dẫn đến 1.417 hồ sơ quá hạn giải quyết, hồ sơ không xác định được thời hạn giải quyết do không lưu tài liệu thể hiện ngày tiếp nhận, ngày hẹn trả kết quả, không đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 4, điểm đ khoản 1 Điều 5 Nghị định 61.

Bên cạnh đó, Cục Việc làm không ban hành văn bản xác nhận thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động; không thực hiện việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả đối với các hồ sơ quá hạn theo quy định.

Cùng với đó, phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ gửi cho tổ chức không đóng dấu, không lấy lại số tại văn thư Cục là không đúng quy định; phiếu yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để chứng minh những nội dung tổ chức đã kê khai trong báo cáo giải trình hoặc hồ sơ xin cấp phép; nội dung yêu cầu bổ sung không ghi rõ ràng, cụ thể cho tổ chức biết cần bổ sung thêm hồ sơ gì; nhiều lần yêu cầu bổ sung, chứng minh đối với một hồ sơ, nội dung yêu cầu lần sau giống lần trước…

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về giải quyết thủ tục hành chính

Thanh tra Bộ LĐTB&XH cũng xác định, việc lập, quản lý phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ của Cục Việc làm không đúng quy định dẫn đến 159 hồ sơ từ chối giải quyết, trả lại hồ sơ không còn lưu đầy đủ thông tin xác định lý do trả lại hồ sơ.

Bộ phận một cửa yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp, lưu và thực hiện thẩm định các tài liệu liên quan không thuộc thành phần hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Việc yêu cầu hồ sơ, tài liệu ngoài quy định pháp luật gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Cục; thủ tục xác nhận cho 4 lao động không thuộc diện cấp phép của Công ty Daichi nộp ngày 19/4/2023 đến ngày 15/12/2023 mới có kết quả.

Thời gian giải quyết hồ sơ chấp thuận 4 vị trí của Công ty China kéo dài 6 tháng, đặc biệt, vị trí lao động kỹ thuật là vị trí quan trọng cho an toàn của các chuyến bay nhưng từ khi nộp hồ sơ xin chấp thuận đến khi có văn bản chấp thuận kéo dài hơn 13 tháng, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 61…

Đáng lưu ý, một số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định tại Nghị định 152 nhưng Cục trưởng Cục Việc làm vẫn ký công văn chấp thuận hoặc ký giấy xác nhận cho tổ chức.

Một bộ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, Cục ký 3 lần văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài…

Quá trình kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Việc làm cũng cho thấy, bộ phận một cửa chưa thực hiện việc nộp lưu hồ sơ, tài liệu chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài vào lưu trữ cơ quan theo quy định.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Việc làm chưa thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu tại bộ phận một cửa vào lưu trữ cơ quan theo quy định…

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Cục trưởng Cục Việc làm kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan đến các vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Cục Việc làm chấn chỉnh, khắc phục công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Cục. Chỉ đạo thực hiện nghiêm những quy định về những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Điều 5 Nghị định 61. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ thuộc thẩm quyền của Cục trưởng theo nhiệm vụ Bộ giao; bố trí cán bộ và phân công công việc cụ thể, đúng thời hạn theo quy trình nội bộ đã được Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH phê duyệt và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng thời huỷ bỏ các quyết định không đúng thẩm quyền…

Phương Anh