Chi không bám sát dự toán

Trong phạm vi thanh tra, đoàn đã thực hiện thanh tra đối với nguồn kinh phí không tự chủ, các nguồn thu phí, lệ phí, thu dịch vụ và thu khác đối với 5 đơn vị trực thuộc Sở TN&MT gồm: Văn phòng sở, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc phân tích TN&MT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT và Văn phòng Đăng ký đất đai.

Đoàn thanh tra chỉ rõ, căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT đã giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, dự toán giao còn có nội dung chưa sát với thực tế và kế hoạch nhiệm vụ công tác của đơn vị.

Đồng thời, chất lượng công tác xét duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc chưa cao; việc phát hiện và kiến nghị, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán chưa triệt để.

Năm 2017, 2/3 đơn vị sự nghiệp được thanh tra chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định và thực tế để quản lý, sử dụng nguồn kinh phí; một số đơn vị thực hiện nội dung chi chưa bám sát dự toán, khi điều chỉnh không có văn bản trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, trong 2 năm (2016, 2017), Văn phòng Đăng ký đất đai chưa thực hiện nộp phần phí được để lại vào kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi theo quy định; chi nhiều nội dung chưa xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ; thanh toán tiền ăn sai quy định cho đại biểu hưởng lương ở một số cuộc họp...

Bên cạnh đó, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh, phân loại đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi chưa triệt để. Đến thời điểm thanh tra, không có báo cáo tổng hợp các doanh nghiệp nộp phí nước thải công nghiệp để làm căn cứ thông báo thu phí; không có biện pháp xử lý đối với cơ sở chưa thực hiện nộp phí và chưa theo dõi phí phải thu của các đối tượng nộp theo chế độ quy định.

Chưa thực hiện xác định nguồn cải cách tiền lương

Thanh tra các nguồn thu dịch vụ và thu khác, đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, Trung tâm Quan trắc TN&MT xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ chưa theo định mức quy định; việc quản lý kho chưa chặt chẽ; sử dụng quỹ phúc lợi chi đào tạo, quan trắc môi trường lao động không đúng quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Quan trắc TN&MT hạch toán doanh thu, chi phí một số nội dung công việc không đúng thời điểm dẫn đến xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ không chính xác.

Năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT thanh toán tiền lương, tiền công cho người lao động theo đơn giá sản phẩm chưa đúng nghị định của Chính phủ; chi tham quan, nghỉ mát trực tiếp từ nguồn thu dịch vụ không thông qua quỹ phúc lợi.

Ngoài ra, 4 đơn vị được thanh tra, trong 2 năm (2016, 2017) chưa thực hiện xác định nguồn cải cách tiền lương theo quy định...

Sở Tài chính Thái Bình khẳng định, trách nhiệm về những thiếu sót trên thuộc về Giám đốc Sở TN&MT, Phó Giám đốc Sở, Kế toán trưởng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo 4 đơn vị được thanh tra bố trí trích hoàn trả nguồn cải cách tiền lương còn thiếu hơn 1 tỷ đồng từ các nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị; thu hồi nộp vào ngân sách hơn 233 triệu đồng tiền bảo hành công trình do doanh nghiệp không đến nhận lại theo quy định.

Đồng thời, Giám đốc Sở TN&MT xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã nêu. 

Trọng Tài