Phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, toàn ngành đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245  cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Kiểm tra tại 10.310 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 đơn vị vi phạm; kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập là 4.618 cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiến hành 5.463 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 365 vụ việc vi phạm, 556 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107,2 tỷ đồng; kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.270 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 196 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. 

Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.694 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, đã thu hồi 115.841 tỷ đồng, 627 ha đất; xử lý hành chính 3.267 tổ chức, 8.724 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 77 vụ, 108 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 809 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật.

Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch thanh tra năm 2021, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế Phối hợp giữa hai cơ quan; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế Phối hợp giữa hai cơ quan ...

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 tại Hội nghị. Ảnh: LP

Khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức 1.481 cá nhân

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, năm 2021, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 309.598 lượt người với 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; tiếp nhận 333.847 đơn các loại. Qua phân loại, có 276.916 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 168,4 tỷ đồng, 159,8 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 230,2 tỷ đồng, 13,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức, 1.481 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 554 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 26 vụ, 51 đối tượng.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 31.040 cán bộ, công chức, viên chức. Có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Phát hiện 51 vụ việc, 83 người liên quan đến tham nhũng. 

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và các vụ việc công dân khiếu kiện lên các cơ quan trung ương; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: LP

Đồng thời, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài và các vụ việc công dân khiếu kiện lên các cơ quan trung ương; tham mưu, giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XV báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; xây dựng báo cáo phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021.

Về công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, năm 2021 Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành 7 thông tư về nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Trình Chính phủ ban hành Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-Chính phủ; Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và các văn bản khác được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ.  

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương và cơ quan chức năng chuẩn bị, triển khai các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” được đông đảo cán bộ, nhân dân cả nước hưởng ứng tham gia. 

Các bộ, ngành tích cực, chủ động tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng liên quan đến tổ chức và hoạt động của thanh tra bộ, ngành. 

Thanh tra các cấp, các ngành cũng đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức. Công tác thi đua khen thưởng được đẩy mạnh; chế độ, chính sách cho người lao động được đảm bảo.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: LP

Công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ chỉ đạo điều hành được chú trọng và thực hiện ngày càng hiệu quả. Công tác hợp tác quốc tế được duy trì, tổ chức tốt các hoạt động hợp tác song phương và hợp tác đa phương. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, triển khai nghiên cứu và nghiệm thu nhiều đề tài khoa học có tính thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng thể chế và giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Công tác báo chí, tuyên truyền đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các mặt công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả, đóng góp vào kết quả chung của ngành.

Có thể nói, năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương dù ảnh hưởng trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19. 

Công tác thanh tra được chú trọng triển khai, bám sát chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp và việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực.

Công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt; chú trọng công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, gắn với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ mới theo Luật Phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phương Hiếu - Nguyễn Nhuần