Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2023 (từ 15/12/2022 đến 14/3/2023) của UBND tỉnh Bình Định cho biết như vậy.

Về thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã tiến hành 37 cuộc thanh tra tại 86 đơn vị, gồm 31 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 06 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng; có 15 cuộc thanh tra từ năm 2022 chuyển sang và 22 cuộc triển khai trong kỳ; có 33 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 04 cuộc đột xuất. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 08 cuộc tại 50 đơn vị; thanh tra các sở, ban, ngành tiến hành 08 cuộc tại 09 đơn vị; thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 21 cuộc tại 27 đơn vị.

Thủ trưởng các ngành, địa phương đã ban hành kết luận thanh tra 16 cuộc, phát hiện vi phạm về kinh tế 2.721 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc chi thanh toán sai khối lượng trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; chi không đúng quy định; kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và một số vi phạm khác. Qua thanh tra đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 2.364 triệu đồng, kiến nghị xử lý hình thức khác (chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ, sổ sách…) 357 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính các tập thể, cá nhân có liên quan; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các tồn tại, khuyết điểm trên các lĩnh vực đã phát hiện qua thanh tra.

Thanh tra các cấp, các ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý đối với 12 kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật với số tiền phải thu hồi 1.213 triệu đồng và số tiền phải xử lý khác 357 triệu đồng. Đến nay đã có 12/12 kết luận thanh tra đã thực hiện xong, kết quả đã thu hồi về cho Nhà nước 1.213/1.213 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%); các cơ quan có liên quan đã thực hiện xử lý khác về kinh tế 357/357 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%).

Các cấp, các ngành đã chỉ đạo tiến hành 06 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 10 đơn vị.

Ngoài ra, một số sở đã thực hiện 03 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 04 đơn vị được lồng ghép vào nội dung thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với thanh tra chuyên ngành, trong kỳ, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã chỉ đạo tiến hành 315 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.085 lượt tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực như: Trật tự xây dựng; trật tự an toàn giao thông; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý giá; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc; các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lao động - thương binh và xã hội; khoa học - công nghệ; thông tin - truyền thông… Trong đó, có 03 cuộc thanh tra, kiểm tra từ năm 2022 chuyển sang, 312 cuộc thanh tra, kiểm tra trong kỳ; có 283 lượt kiểm tra thường xuyên, 22 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và 10 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 125 lượt tổ chức, cá nhân có vi phạm; trong đó, vi phạm về kinh tế 368 triệu đồng, xử lý thu hồi về cho Nhà nước 136 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác (giảm trừ thanh toán) 232 triệu đồng; ban hành 107 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 tổ chức và 100 cá nhân với số tiền 941 triệu đồng. Nội dung vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra chủ yếu thanh toán thừa khối lượng trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, vi phạm các quy định về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, quản lý tài nguyên khoáng sản, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực khác.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 1.019/1077 triệu đồng (đạt tỷ lệ 94,61%), gồm 105 triệu đồng tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra và 914 triệu đồng tiền phạt xử lý vi phạm hành chính; đã thực hiện xong việc xử lý khác số tiền 232 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%).

Cùng thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh, trong đó đã giao một số nhiệm vụ chủ yếu cho Thanh tra tỉnh trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2023, trong đó đã giao một số nhiệm vụ chủ yếu cho Thanh tra tỉnh trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng ngành theo từng tháng, quý và cả năm 2023; tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 do Thanh tra Chính phủ tổ chức; chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

Ngành Thanh tra của tỉnh đã tham mưu thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp ban hành 56 văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành; tổ chức 08 hội nghị/lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cho 596 lượt cán bộ và người dân; tiến hành 06 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện lồng ghép với 03 cuộc thanh tra hành chính trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại 14 đơn vị; cử 07 công chức ngành Thanh tra của tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính do Thanh tra Chính phủ tổ chức..

Phạm Thanh