Theo quyết định, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra dự án hệ thống xử lý nước thải Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh (gói thầu số 01 toàn bộ phần xây lắp và thiết bị) do Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc, hoàn thành.

Sở Y tế, Trung tâm Y tế TP Bắc Ninh, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan nằm trong đối tượng thanh tra lần này

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Thời kỳ thanh tra là từ khi triển khai thực hiện dự án đến thời điểm hiện nay.

Đây là đoàn thanh tra liên ngành, được thành lập đột xuất gồm 10 thành viên đến từ Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh...

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra theo nội dung của quyết định này; báo cáo kết quả thanh tra; kiến nghị xử lý qua thanh tra theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định tại Khoản 1 điều 48 Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định của pháp luật về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

Hải Hà